Regulamin świadczenia usług przez Valkir Group Sp. z o.o.

§ 1
Warunki udziału w szkoleniach i usługach doradczych

Wszystkie osoby które stają się, bądź staną się czynnym odbiorcą usług akceptują oraz muszą przestrzegać warunków świadczeniu usług określonych przez Valkir Group Sp. z o.o.

§ 2
Wynagrodzenie za usługi

Wysokość wynagrodzenia, o ile nie zostało to wcześniej inaczej ustalone, będzie zgodna z aktualnymi cenami usług w Katalogu Szkoleń na stronie Valkir Group Sp. z o.o. Cena za szkolenie zawiera materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

§ 3
Szkolenia VIP

W przypadku kiedy Zamawiającemu zależy na pewnym terminie realizacji szkolenia otwartego, jest w stanie wykupić je w cenie VIP. Szkolenia VIP charakteryzują się bardzo małą grupą 1-2 osób, dzięki czemu można liczyć na omawianie tematyki szkolenia w nawiązaniu do konkretnych potrzeb uczestników. W skrajnych przypadkach szkolenie może być odwołane lub przeniesione w szczególności wystąpienia siły wyższej.

§ 4
Warunki płatności za usługę

Możliwe opcje płatności:

 1. Osoby fizyczne
  1. Powinna być zrealizowana na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu, na podstawie zamówionej faktury PRO forma.
 2. Osoby prawne i instytucje państwowe
  1. Przed realizacją kursu, na bazie faktury PRO forma odpowiednio przekazanej do ośrodka szkoleniowego, gdzie księgowanie kwoty powinno być zrealizowane zgodnie z terminami płatności.
  2. Po szkoleniu, pod warunkiem, że zgłoszenie dokonane jest przez formularz kontaktowy, a płatność realizowana jest w 7 dni od dnia zakończenia szkolenia. Ten tryb płatności wymaga kontaktu z ośrodkiem szkoleniowym.

Poprzez ustalenia indywidualne z ośrodkiem szkoleniowym.

§ 5
Rezerwacja usługi

Wszelkie rezerwacje powinny być realizowanie poprzez formularze zgłoszeniowe umieszczone na stronach Valkir Group Sp. z o.o. lub jako załącznik do umowy ramowej. Rezerwacja powinna zostać zgłoszona na co najmniej 14 dni przed szkoleniem. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zostało to ustalone indywidualnie z ośrodkiem szkoleniowym.

§ 6
Anulowanie usługi

W przypadku anulowania uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W sytuacji niezgłoszenia rezygnacji lub rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni robocze, Zamawiający zobowiązany jest pokryć całościowe koszty szkolenia.

§ 7
Warunki reklamacji

Zgłoszenie reklamacji możliwe jest w terminie do 5 dnia roboczego po ostatnim dniu szkolenia lub każdorazowo w trakcie realizacji umowy doradztwa.

Jeżeli szkolenie kończy się podpisaniem protokołu odbioru (np. wymóg klienta), wtedy zgłoszenie reklamacji możliwe jest przed podpisaniem protokołu.

Reklamacje mogą być zgłaszane przez zgłaszającego w formie pisemnej jako list polecony na adres siedziby firmy, bądź w formie elektronicznej na adres e-mailowy contact@valkir.net. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • telefon i adres e-mail,
 • nazwa firmy (opcjonalnie),
 • osoba zamawiająca (opcjonalnie),
 • nazwa usługi,
 • termin i miejsce wykonania usługi,
 • szczegółowy opis reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 8
Terminarz kursu i jego przebieg

 1. Szkolenia otwarte
  1. Valkir Group Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeżeli liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji szkolenia.
  2. Jeżeli termin zostanie anulowany bądź przesunięty i jeżeli nie wynikło to z przyczyn siły wyższej bądź innych przyczyn, za które Valkir Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu zostanie zwrócona już wpłacona kwota, ale nie może on domagać się rekompensaty za szkody, bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.
 2. Szkolenia zamknięte, zdalne i VIP
  1. Powyższe rodzaje kursów mogą być przesunięte przez Zamawiającego, jednak Valkir Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi ze zmianą terminu (np. sali, trenera, zakwaterowania, zmian księgowych itp.).

§ 9
Odpowiedzialność usługodawcy

Valkir Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług.

§ 10
Odpowiedzialność zlecającego

Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane.

§ 11
Własności intelektualne i prawa autorskie

Wszystkie autorskie materiały pomocnicze i wyposażenie są własnością Valkir Group Sp. z o.o. Valkir Group Sp. z o.o zachowuje wszelkie prawa autorskie do wszelkich materiałów autorskich dostarczonych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie w części lub całości dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione. Zamawiający nie uzyska żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez Valkir Group Sp. z o.o.

Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych podmiotów, bądź swoich pracowników, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 12
Nieuczciwa konkurencja

Rejestrując osoby na szkolenie, zgłaszający zgadza się, że uczestnicy szkolenia nie mogą realizować tego lub podobnego szkolenia dla żadnej firmy stanowiącej bezpośrednią, bądź pośrednią konkurencję dla Valkir Group Sp. z o.o.

Do dwunastu miesięcy po realizacji szkolenia (chyba, że uzgodniono inaczej w umowie), Zamawiający oraz żadna osoba z nim powiązana nie będzie zabiegać o zatrudnienie lub usługi jakiegokolwiek z członków personelu biorącego udział w organizacji szkolenia.

Karą umowną za naruszenie tego przepisu jest kwota rocznego wynagrodzenia brutto pracownika lub kwota przychodu uzyskanego w ciągu pierwszych 12 miesięcy na nowym stanowisku pracy.

Zamawiający (oraz wszelkie osoby z nim powiązane) nie będzie w żadnym wypadku prowadził bezpośrednich negocjacji z przedstawicielem Valkir Group Sp. z o.o. (lub stronami bezpośrednio i pośrednio powiązanymi z Valkir Group Sp. z o.o.), w tym oraz w przyszłych projektach szkoleniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Valkir Group Sp. z o.o. W wypadku utraty zysków faktycznych lub przyszłych wynikających z tych negocjacji, Valkir Group Sp. z o.o. posiada prawo do odszkodowania od Zamawiającego w wysokości 50 000 PLN za każdy dzień straty zysków lub wartości całkowitej straty biznesu, w zależności która kwota jest wyższa. Zakłada się, że Zamawiający posiada oryginalne licencje na oprogramowanie dla wszystkich kursów prowadzonych w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (np. w przypadku organizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie Zamawiającego). Uczestnicy szkolenia będą odpowiedzialni za spowodowanie wszelkich szkód w miejscu szkolenia – uszkodzenia danych, sprzętu lub pomieszczeń.

Valkir Group Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież lub straty pozostawionych rzeczy Zamawiającego w naszej siedzibie lub jakiekolwiek szkody lub straty wynikającej z uczestnictwa w kursie i usługach w dowolnym miejscu na świecie. Kosztowności, sprzęt komputerowy, rzeczy osobiste itp., nie powinny być pozostawione bez opieki, nawet jeśli instruktorzy/konsultanci i pracownicy oferują opiekę tych rzeczy w czasie przerw, nie mają Oni możliwości weryfikacji i ubezpieczenia przedmiotów i strat, które mogą wystąpić.

Zakłada się, że kurs odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym i będzie prowadzony wg ustalonego planu szkolenia. W wypadku gdy Zamawiający zauważy nieprawidłowości ze strony Trenera w czasie szkolenia, zobowiązany jest natychmiast zgłosić swoje uwagi pracownikowi Valkir Group Sp. z o.o. (za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail). Instruktor może zmienić plan zajęć oraz tok nauczania na wniosek uczestników, o ile wszyscy uczestnicy zgadzają się na takową zmianę.

§ 13
Warunki rozszerzające

Wszelkie warunki (umowy, wymagania, etc.) stawiane przez Zamawiającego powinny być uzgodnione podczas wykonywania wyceny. W przypadku nieprzedstawienia ich w odpowiednim terminie, Valkir Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ich niespełnienia lub/i zmiany warunków i ceny szkolenia.

§ 14
Postanowienia końcowe

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych warunków będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

Szkolenia wewnątrz organizacji

Box-1

Złóż zapytanie o szkolenie zamknięte

Konsulting i Doradztwo

Box-2

Dowiedz się więcej o konsultacjach

Informacje o zniżkach i promocjach

Scroll to top
[contact-form-7 id="2045" title="Dofinansowanie KFS"]

Uzyskaj dofinansowanie na szkolenie z KFS lub Bazy Usług Rozwojowych

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres email:
Twój numer telefonu:
Przepisz kod poniżej: captcha
[contact-form-7 id="2045" title="Dofinansowanie KFS"]

Uzyskaj dofinansowanie na szkolenie z KFS lub Bazy Usług Rozwojowych

Twoje imię i nazwisko:
Twój adres email:
Twój numer telefonu:
Przepisz kod poniżej: captcha