§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu internetowego https://valkir.pl/.

 2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych rozwiązań służących zabezpieczeniu danych użytkowników.

 3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej polityki prywatności.

 4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.

 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.

 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Valkir Academy​​ Sp.​​ z​​ o.o.​​ z​​ siedzibą​​ w​​ Warszawie,​​ pod adresem​​ aleja Waszyngtona 146​​,​​ wpisana​​ do​​ rejestru przedsiębiorców​​ Krajowego​​ Rejestru​​ Sądowego​​ przez​​ Sąd​​ Rejonowy​​ dla​​ M.​​ St.​​ Warszawy​​ w​​ Warszawie, XIII​​ Wydział​​ Gospodarczy​​ Krajowego​​ Rejestru​​ Sądowego​​ pod​​ numerem​​ 0000469954,​​ NIP​​ 5213651824.

 7. Możecie się Państwo z nami kontaktować listownie, na adres naszego biura (aleja Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa), pocztą elektroniczną na adres rodo@valkir.net lub telefonicznie, pod numerem +48 22 185 59 75.

§ 2
Polityka prywatności

 1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:
  • Adres email, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, temat zapytania oraz treść zapytania osób korzystających z naszych formularzy kontaktowych.
  • Adres e-mail i imię wskazane przy zapisie na newsletter.
  • Imię (lub nick lub imię i nazwisko), adres email, telefon kontaktowy (opcjonalnie), Identyfikator (ID) i treść komunikacji prowadzonej przez nasz czat.
  • Dane podane w procesie zapisu na szkolenie lub innych usług, w zakresie wynikającym ze struktury formularza oraz ewentualnie, danych podanych w polu uwag.
  • Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) oraz powiązane z nim informacje statystyczne, o odwiedzinach na naszej stronie oraz aktywności podjętej w czasie tych odwiedzin.
  • Informacje o fakcie odwiedzenia naszej strony oraz o tym, jak użytkownik trafił na naszą stronę, procesowane z wykorzystaniem technologii cookies, a służące do celów marketingowych.
  • Dane płatnicze – do celów realizacji płatności i działań księgowych.
  • Historia transakcji – informacje o historii rejestracji na szkolenia lub inne usługi oraz o przebiegu tych procesów rejestracji.

 2. Dane osobowe zbierane od użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego oraz czatu, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytanie. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu zmierzającego do zgromadzenia potrzebnej wiedzy.

 3. Jeżeli kontakt przez formularz lub chat dotyczy problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem naszego serwisu, dane przetwarzane są również w celu rozwiązania tego problemu technicznego lub też przekazania instrukcji postępowania z serwisem i jego funkcjonalnościami.

 4. Dane osobowe podane przy zapisie na newsletter służą do wysyłania wiadomości o aktywności Valkir Academy​​ Sp.​​ z​​ o.o.​​, wydarzeniach branżowych, istotnych publikacjach oraz innych wiadomości merytorycznych.

 5. Stosujemy również rozwiązania służące analizie zainteresowania naszym newsletterem (mierzymy, ile osób dokonuje zapisu) oraz jak ten newsletter jest przyjmowany przez odbiorców (ile osób czyta przesłane przez nas wiadomości oraz jaki jest średni czas pomiędzy otrzymaniem wiadomości, a zapoznaniem się z jej treścią). Działania te prowadzimy w celu doskonalenia naszej komunikacji i podnoszenia wartości merytorycznej newslettera.

 6. Dane gromadzone za pomocą formularza zapisów na szkolenia służą dokonaniu rezerwacji oraz zakupowi usługi szkoleniowej lub doradczej i jej rozliczeniu.

 7. Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci zagregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek zidentyfikowanej osoby). Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści, monitorowaniu, jak użytkownicy nawigują po stronie oraz które treści są dla nich atrakcyjne. Działania te prowadzimy w celu zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz podnoszenia walorów komunikacyjnych, edukacyjnych i użytkowych naszej strony.

 8. Dane gromadzone w celach marketingowych służą późniejszemu wyświetlaniu naszych reklam w serwisach internetowych, social media i kanałach partnerskich sieci reklamowych oferujących taką możliwość. Zebrane informacje o potrzebach użytkowników wykorzystywane są również do proponowania zapoznania się z materiałami o treści merytorycznej (np.: podręcznikami, opracowaniami itd.).

 9. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • Przepisy o ochronie danych uprawniają nas do pracy na danych osobowych na żądanie osoby, która potencjalnie chce wejść z nami w relację umowną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przesłanie zapytania ofertowego przez formularz kontaktowy lub chat odczytujemy jako wolę zawarcia umowy, a zgromadzenie informacji potrzebnych do opracowania i przedstawienia oferty uważamy za działania niezbędne przed zawarciem takiej umowy – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia, tym kanałem, woli nawiązania współpracy.

  • Obsługę zapytań o funkcjonalności serwisu oraz zgłoszeń ewentualnych problemów technicznych, kierowanych do nas przez formularz kontaktowych lub chat, uważamy za swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podanie danych jest dobrowolne.

  • Wysyłanie treści marketingowych w formie newslettera oraz związane z nim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na dobrowolnej zgodzie, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – podanie danych jest dobrowolne.

  • Dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie oraz służące do celów marketingowych przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne) – podanie danych jest dobrowolne jednak brak zgód może wpłynąć na komfort korzystania z niektórych funkcjonalności strony.

  • Przyjęcie Państwa zgłoszenia, przez formularz rejestracji na szkolenie lub inną usługę stanowi działanie niezbędne do zawarcia umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (Państwa żądanie) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy.

  • Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami w imieniu swojego pracodawcy, a więc nie jesteście stroną umowy z nami, wykorzystujemy Państwa dane gdyż są nam niezbędne do kontaktu i nawiązania współpracy z firmą, którą Państwo reprezentujecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy.

  • W przypadku nawiązania współpracy, do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Valkir Academy Sp. z o.o., w szczególności, w zakresie podatkowym (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – podanie danych jest obowiązkowe.

  • Prowadzenie monitorowania procesów rejestracji na usługi następuje w celu doskonalenia warstwy komunikacyjnej strony oraz wykrywania błędów i ewentualnych prób nadużyć art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podanie danych jest obowiązkowe.

 10. Dane osobowe gromadzone do celów marketingowych udostępniane są podmiotom dokonującym emisji reklamy.

 11. Pozostałe dane osobowe nie są udostępniane. Odstępstwem od tej zasady może być sytuacja, w której o dostęp do nich wystąpi podmiot posiadający takie uprawnienia na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura).

 12. Przy przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie wysyłki masowej (np. wysyłki newslettera), hostingu danych oraz analizy danych.

 13. Część z dostawców usług, z których korzystamy, zlokalizowana jest za oceanem. Dochodzi więc do tzw. transferu transgranicznego danych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, korzystamy jednak wyłącznie z usług renomowanych dostawców – podmiotów certyfikowanych w programie Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/Program-Overview) lub powiązanych z nami umowami skonstruowanymi z wykorzystaniem tzw. „standardowych klauzul umownych”. Są to zapisy opracowane przez Komisję Europejską specjalnie z myślą o ochronie prywatności przy współpracach międzynarodowych.

 14. Dane osobowe zebrane w związku z obsługą zapytań ofertowych nadesłanych z formularza przechowywane są przez nas przez okres 5 lat. Dane służące do badania aktywności użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie anonimizowane.

 15. Dane przetwarzane z zastosowaniem technologii cookies procesowane są przez czas wskazany w tabelarycznym zestawieniu dostępnym w naszej polityce cookies.

 16. Dane przetwarzane w celu wysyłki wiadomości newsletter przetwarzane są do momentu wycofania zgody.

 17. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa:
  • Prawo wycofania zgody na kontakt marketingowy w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wiąże się dla Państwa z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami.
  • Prawo do wycofania zgody komunikacji w serwisie Facebook poprzez zmianę ustawień profilowych oraz usunięcie konta Facebook.
  • Prawo dostępu do treści dotyczących Państwa danych, prawo do ich korygowania oraz do uzyskania ich kopii.
  • Prawo do wezwania nas do ograniczenia stosowania Państwa danych oraz ich usunięcia (prawo to nie dotyczy sytuacji, w której dane potrzebne są Valkir Academy Sp. z o.o. do wywiązania się z obowiązków prawnych, a więc nie będzie miało zastosowania do danych zawartych w dokumentacji rozliczeniowej, a usunięcie danych może nastąpić tylko w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy współpracy lub przed jej zawarciem).
  • Prawo do tzw. przeniesienia danych, a więc wezwania Valkir Academy Sp. z o.o. do przesłania kopii Państwa danych wskazanemu podmiotowi.
  • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego procesowania Państwa danych.
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 18. Zarządzania zgodami z wykorzystaniem plików cookies dokonuje się przez narzędzie zawarte w naszej polityce cookies.

 19. Wycofania zgody newsletterowej można dokonać przez mechanizm opt out (link rezygnacyjny) zawarty w każdej wiadomości newsletter lub przez kontakt z administratorem, z adresu e-mail wskazanego przy zapisie na newsletter.

 20. Zaznaczamy, że powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych, które można powiązać z osobą wnioskującą. Prawa te nie znajdują zastosowania do anonimowych informacji statystycznych (art. 11 ust. 2 RODO).

 21. Działania automatyczne, które realizujemy z wykorzystaniem informacji na temat użytkowników nie pociągają za sobą skutku prawnego ani w podobny sposób istotnego. Nie profilujemy naszych użytkowników.

§ 3
Polityka plików cookies

 1. Niniejsza strona korzysta z plików cookie.

 2. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowych osoby odwiedzającej stronę, które stosuje się aby usprawnić działanie takiej strony (zmniejszyć intensywność komunikacji), jak również do prowadzenia analiz i w celu późniejszej emisji reklam.

 3. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Pliki służące nam do prowadzenia analiz i do emisji reklam będą powstawały wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody.

 4. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

 5. Wykorzystujemy pliki cookie do:
  • spersonalizowania treści i reklam,
  • aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie,
  • aby móc ze sobą powiązać działania, które wykonujesz w czasie różnych sesji.

 6. W pliku cookie zapisane są informacje dotyczące konfiguracji i typu Twojej przeglądarki Internetowej. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania przez Ciebie z ich usług (zgodnie z ich politykami prywatności i cookies).

Poznaj nasz zespół

 • Daniel Skowroński

  Daniel Skowroński

  Management 3.0 Facilitator, Agile Coach, Scrum Master

  Doświadczony Agile-Lean Coach, Change Agent, Servant Leader z technicznymi korzeniami w IT i praktycznym zwinnym podejściem.

  Czytaj więcej
 • Alicja Kulawik

  Alicja Kulawik

  Konsultant Agile, Business Coach, Facylitator

  Doświadczona trenerka, prelegentka, facylitatorka i coach. Z powodzeniem wykorzystuje wiedzę psychologiczną w biznesie, ma duże zaplecze w branży retail.

  Czytaj więcej
 • Paweł Błasiak

  Paweł Błasiak

  Management 3.0 Facilitator, Agile Coach, Scrum Master

  Współpracuje zarówno z zespołami na poziomie operacyjnym jak i kadrą zarządzającą, promując postawy liderskie, doskonalenie, empiryzm, budowanie zaufania.

  Czytaj więcej
 • Paweł Kałkus

  Paweł Kałkus

  Professional Scrum Trainer, Konsultant Agile

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, inżynier dźwięku z wykształcenia, muzyk z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • Magdalena Kucharska

  Magdalena Kucharska

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony Agile Coach i Scrum Master z ponad 10-letnim doświadczeniem w różnych branżach takich jak: inżynieria, lotnictwo, bankowość, hazard, MLM.

  Czytaj więcej
 • Maciej Nadolski

  Maciej Nadolski

  Konsultant Agile, Professional Scrum Trainer

  Doświadczony trener, Scrum Master, Agile Coach i konsultant, praktykujący Leader who Serves.

  Czytaj więcej
 • Katarzyna Ziemba

  Katarzyna Ziemba

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, jakościowiec z wykształcenia, społecznik z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • dr Marzena Cygan-Bakoniak

  dr Marzena Cygan-Bakoniak

  Product Discovery Konsultant, Coach

  Doświadczony analityk biznesowy, trener, konsultant i lider.

  Czytaj więcej
 • Kate Hobler (Terlecka)

  Kate Hobler (Terlecka)

  Professional Scrum Trainer

  Mentorka o niezwykłej charyzmie. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów Scrum w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Michał Chmielewski

  Michał Chmielewski

  SAFe Trainer, Konsultant Agile-Lean

  Doświadczony konsultant z bogatym doświadczeniem w transformacjach cyfrowych, rozwoju produktu, zarządzaniu projektami i programami.

  Czytaj więcej
 • Bogdan Doroslovac

  Bogdan Doroslovac

  Tech Lead i Professional Scrum Trainer Scrum.org

  Konsultant transformacji Agile i Lean, zawsze nastawiony pozytywnie do wyzwań i rozwiązywania problemów natury hardware, software czy też orgware.

  Czytaj więcej
 • Piotr Żarek

  Piotr Żarek

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Wszechstronny i wnikliwy Tech Lead z bogatym doświadczeniem w komercyjnych projektach startupowych, korporacyjnych i typu corp-up.

  Czytaj więcej
 • Kamil Kiełbasa

  Kamil Kiełbasa

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Konsultant wspierający zespoły w tematach architektury, procesów wytwarzania oprogramowania i migracji systemów do chmury.

  Czytaj więcej
 • Lisette Sutherland

  Lisette Sutherland

  Expert Pracy Zdalnej, Autor Work Together Anywhere

  Autorka koncepcji Work Together Anywhere, założycielka Collaboration Superpowers

  Czytaj więcej
 • Jason Little

  Jason Little

  Change Management Expert, Autor Lean Change Management

  Autor koncepcji Lean Change Management, założyciel Lean Change Management Association

  Czytaj więcej

Poznaj nasze programy doradztwa

Opinie o naszych szkoleniach

 • Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą wdrażać nowe techniki zarządzania w swoich firmach.
  Przeprowadzone bardzo profesjonalne, angażujące kursantów, ćwiczenia były prowadzone z naciskiem na pracę w zespołach.
  Omawiane tematy i wyciągnięte wnioski z tego kursu zostały zastosowane z sukcesem w codziennej pracy.

  Robert Pruski
  Development Manager
  SAP Polska

 • I'd like to know more about people I work with, the course did a fantastic job on teaching me how in a simple and fun way to obtain this knowledge.

  Jakub Brzózka
  Information Technology Team Lead
  Home.pl

 • Clear communication about mgt 3.0, inviting participants into exercises, lead by example, raise a hand when discussion is going to far beyond the topic - that was great.

  Łukasz Kurzeja
  Chapter Lead
  ING Tech

 • For me introducing OKRs within the company, or even department at the start, as an example of different approach is worth of trying. Also some specific games, practices for sure will enrich my private portfolio of techniques used in my work on daily basis.

  Grzegorz Czaicki
  Scrum Master
  LPP

 • Well-organized, everything was prepared in advance, he knew what to do and how to keep the discussions valuable for most of us.

  Antonina Geras-Starecka
  Product Owner
  SGH

 • Inspirations, ideas, good level of understanding.

  Katarzyna Drzazga
  IT Delivery Manager
  Roche

 • I loved the motivation pieces and empowerment of the team practices - I will definitely use it in my work.
  I don't have any advice at the moment - in my opinion it was all that I needed.

  Izabela Kierzek
  IT Project Manager
  Miquido

 • Wspaniałe zarządzanie czasem, merytoryką dyskusji, ogromna wiedza i doświadczenie, złote rady w przerwach, idealne materiały, można powiedzieć, że przykład ideału, który stawiał, że samemu chciało się zachowywać jak godny uczestnik (mimo, że momentami bywało różnie ;)).

  Paulina Murawska
  Scrum Master
  Pirxon

 • Everything was great, so I would say - keep it up like this!.

  Piotr Górajek
  Scrum Master
  Home.pl

 • Great knowledge of agile management methods.

  Hubert Jackowski
  Business Operations Manager
  Tidio

 • He is a great facilitator with tremendous skills.

  Jakub Piecuch
  Scrum Master
  ABB

 • They make it easier, help to work out solutions, giving the team the right space, both time and place, as well as the oppressive atmosphere conducive to work on the areas of decision-making. This helps to develop decisions from the bottom up in such a way that the areas of decision-making remain among people and not the decision maker.

  Michał Kosiorek
  Head of HR
  Stermedia

 • Calm, making sure that we understand, answering a lot of questions, examples.

  Marek Charkiewicz
  DEVOPS Team Leader
  StepStone

 • All set of workshops was inspiring. Specifically, I would like to work with the team more closely, get to know them better. For example, run the moving motivators game. Also, a common definition of our goals or OKRs seem to have great potential.

  Aleksander Kłosowicz
  StepStone

 • Very good teaching skills, ability to keep group involved throughout 2 days.

  Michael Kacprzak
  Director of Application Development
  Home.pl

 • Znałem ćwiczenia, czytałem książki a mimo to gorąco polecam udział w szkoleniu. Masa inspiracji i ciekawych dyskusji.

  Piotr Wegert
  Perform Group
  Scrum Master

 • Podchodząc do tematu szkolenia dla produkt managera miałem wiele wątpliwości. Wszystkie punkty z mojej listy pomógł mi rozwiązać Pan Daniel. Nikt z konkurencji nie potrafił skutecznie zaproponować mi targetowanego szkolenia... dopiero kontakt z firmą Valkir Academy pozwolił poczuć mi się komfortowo. Wszystkim polecam szkolenie gdyż:

  • jest realizowane przez praktyka
  • jest poparte ciekawymi przykładami
  • pozwala przygotować się do roli product ownera
  • coach potrafi precyzyjnie kierować szkoleniem (elastycznie je dopasowywać) jeżeli wymaga tego sytuacja tzn. nie trzyma się twardych, założonych ram programowych
  • przygotowuje niespodzianki z zakresu omawianego tematu takie jak dodatkowe symulacje

  Wszystkim polecam szkolenia w tej firmie, nie tylko z uwagi na atrakcyjny program ale również z uwagi na bardzo konkurencyjna cenę i indywidualne podejście do klienta.

  Kamil Piwowarczyk

 • Szkolenie bardzo merytoryczne. Zawiera dużo przydatnej wiedzy, nie tylko teoretycznej ale i praktycznej. Świetne warsztaty.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie, informacje bardzo przydatne, przekazane w sposób jasny, prosty i bezpośredni.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Ogrom specjalistycznej wiedzy podany w bardzo przystępnej formie.

  Maciej Kryński - Konsultant - Opiekun startupu
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie bardzo merytoryczne, dobrze zaplanowane w czasie. Jasny i prosty przekaz. Zabawne ale bardzo obrazowe i wciągające przykłady :-)

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Weź udział w najbliższych szkoleniach otwartych

Data Lokalizacja Czas trwania Temat szkolenia Cena netto/osoba
2024-06-27 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 18h - 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Management 3.0 Foundation od 2990 PLN
2024-10-14 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 18h - 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Management 3.0 Agile Change & Co-Creation Leadership Early bird: 2750 PLN, standard 2990 PLN
2024-09-26 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 18h - 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Management 3.0 Agile Team & People Leadership Early bird: 2750 PLN, standard 2990 PLN
2024-09-18 Warszawa Szkolenie stacjonarne lub online - 8h - 1 dzień (wliczając przerwy). OKRs Essentials Early bird: 1350 PLN, standard 1500 PLN
2024-10-28 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 24h - 3 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 24h - 4 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Lean Change Management Early bird: 3450 PLN, standard 3900 PLN
2024-10-21 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Kanban Essentials od 2200 PLN
2024-09-02 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Scrum Essentials od 2200 PLN
2024-09-26 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Applying Professional Scrum Early bird: 2950 PLN, standard 3250 PLN
2024-09-09 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Agile Leadership Essentials (PAL-E) Early bird: 3350 PLN, standard 3500 PLN
2024-09-18 Online Szkolenie stacjonarne / online - 8h - 1 dzień (wliczając przerwy). Professional Scrum Facilitation Skills Early bird: 2500 PLN, standard 2700 PLN
2024-10-09 Online Szkolenie stacjonarne / online - 8h - 1 dzień (wliczając przerwy). Professional Agile Leadership - Evidence-Based Management (PAL-EBM) Early bird: 2500 PLN, standard 2700 PLN
2024-09-16 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Master Early bird: 3300 PLN, standard 3500 PLN
2024-09-30 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Master II Early bird: 3400 PLN, standard 3800 PLN
2024-06-27 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Product Owner od 3500 PLN
2024-11-20 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Business Model Generation od 2200 PLN
2024-12-11 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Playing Lean Startup od 2200 PLN