§ 1
Definicje

Ośrodek szkoleniowy – Spółka szkoleniowo-doradcza Valkir Academy​​ Sp.​​ z​​ o.o.​​ z​​ siedzibą​​ w​​ Warszawie,​​ pod adresem​​ aleja Waszyngtona 146​​,​​ wpisana​​ do​​ rejestru przedsiębiorców​​ Krajowego​​ Rejestru​​ Sądowego​​ przez​​ Sąd​​ Rejonowy​​ dla​​ M.​​ St.​​ Warszawy​​ w​​ Warszawie, XIII​​ Wydział​​ Gospodarczy​​ Krajowego​​ Rejestru​​ Sądowego​​ pod​​ numerem​​ 0000469954,​​ NIP​​ 5213651824, reprezentowana​​ przez Prezesa Zarządu – Daniela Piotra Skowrońskiego.

Zamawiający – Zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna/instytucja państwowa chcąca skorzystać, bądź już korzystająca, zarówno z produktów i usług w postaci szkoleń oraz doradztwa, jak i materiałów edukacyjnych, treści, czy też innych materiałów/publikacji dostarczanych przez Ośrodek szkoleniowy.

Uczestnik – Odbiorca usługi, osoba uczestnicząca zarówno w szkoleniach, jak i w programach usług doradczych, zgłoszona samodzielnie jako osoba fizyczna, bądź przedstawiciel/osoba wydelegowana
z ramienia osób prawnych/instytucji państwowych.

Siła wyższa – Zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec, a może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić świadczenie usług.

§ 2
Warunki udziału w szkoleniach i usługach doradczych

Zarówno Zamawiający jak i Uczestnicy usług akceptują oraz muszą przestrzegać warunków świadczenia usług określonych przez spółkę Valkir Academy Sp. z o.o., zwaną dalej Ośrodkiem szkoleniowym.

§ 3
Wynagrodzenie za usługi

Wysokość wynagrodzenia, o ile nie zostało to wcześniej inaczej ustalone, będzie zgodna z aktualnymi cenami usług w Katalogu Szkoleń na stronie Ośrodka szkoleniowego.

Cena szkolenia otwartego uwzględnia: materiały szkoleniowe, certyfikat, koszty wynajmu sali szkoleniowej, a w przypadku szkoleń stacjonarnych także obiady oraz przerwy kawowe każdego
dnia szkolenia. Ceny szkoleń zamkniętych ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

§ 4
Warunki płatności za usługę

  1. W przypadku standardowych szkoleń z oferty Ośrodka szkoleniowego realizowanych przez ekspertów z Polski, możliwe są następujące opcje płatności:

   • Osoby fizyczne → przedpłata zrealizowana na co najmniej 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, na podstawie przesłanej przez Valkir Academy PRO formy
   • Osoby prawne i instytucje państwowe → po szkoleniu, pod warunkiem, że zgłoszenie dokonane jest przez formularz zamówienia dostępny na stronie https://valkir.pl/formularz-zapisow/ lub w inny sposób uzgodniony z Ośrodkiem szkoleniowym, zachowując niezbędność akceptacji przez Zamawiającego warunków niniejszego Regulaminu.
   • Płatność realizowana jest w 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Ten tryb płatności wymaga kontaktu z Ośrodkiem szkoleniowym. Jakiekolwiek zmiany w zakresie sposobu i terminu płatności wymagają ustaleń indywidualnych z Ośrodkiem szkoleniowym.  2. W przypadku szkoleń realizowanych przez ekspertów zagranicznych:

   • Osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje państwowe → przedpłata zrealizowana w ciągu maksymalnie 5 dni od momentu rejestracji na szkolenie, na podstawie przesłanej przez Ośrodek szkoleniowy PRO formy. Brak wpłaty traktowany jest jako rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach.
   • W przypadku anulowania szkolenia, środki zostaną zwrócone na konto Zamawiającego, z którego dokonano przelewu w terminie do 5 dni roboczych od daty anulowania szkolenia.

§ 5
Rezerwacja usługi

 1. Wszelkie rezerwacje powinny być realizowane poprzez formularze zgłoszeniowe udostępnione przez Ośrodek szkoleniowy: elektroniczne, tradycyjne lub jako załącznik do umowy ramowej.

 2. Rezerwacja usługi w jakikolwiek inny sposób w tym poprzez systemowe zamówienia Zamawiającego (ang. PO – Purchase Order) wymaga indywidualnych ustaleń z Ośrodkiem szkoleniowym. Rezerwacja powinna zostać zgłoszona na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zostało to ustalone indywidualnie z ośrodkiem szkoleniowym.

 3. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Ośrodek szkoleniowy nie jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyłane jest drogą poczty elektronicznej i w przypadku szkoleń otwartych zależne jest od dostępności miejsc, bądź zebrania grupy minimalnej niezbędnej do uruchomienia danego terminu szkolenia.

§ 6
Anulowanie lub zmiana usługi

 1. W przypadku anulowania przez Zamawiającego uczestnictwa w szkoleniu realizowanym przez ekspertów z Polski w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W sytuacji niezgłoszenia rezygnacji lub rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni robocze, Zamawiający zobowiązany jest pokryć całościowe koszty szkolenia.

 2. W przypadku anulowania przez Zamawiającego uczestnictwa w szkoleniu realizowanym przez ekspertów zagranicznych w terminie krótszym niż 35 dni kalendarzowych, Zamawiający pokrywa 100% wartości szkolenia (przedpłacone środki nie zostaną zwrócone).

 3. W przypadku anulowania przez Ośrodek szkoleniowy szkolenia otwartego, Ośrodek szkoleniowy zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeżeli liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji szkolenia.

 4. Zmiana terminu uczestnictwa w szkoleniu realizowanym przez ekspertów z Polski przez Zamawiającego lub Uczestnika w terminie do 7 dni roboczych przed realizacją usługi możliwa jest bezkosztowo, a w przypadku przekroczenia tego terminu stosowane są zapisy tak jak w przypadku anulowania udziału przez Zamawiającego.

 5. Zmiana terminu uczestnictwa w szkoleniu realizowanym przez ekspertów zagranicznych przez Zamawiającego lub Uczestnika w terminie do 35 dni kalendarzowych przed realizacją usługi możliwa jest bezkosztowo, a w przypadku przekroczenia tego terminu stosowane są zapisy tak jak w przypadku anulowania udziału przez Zamawiającego.

 6. Jeżeli termin zostanie anulowany bądź przesunięty i jeżeli wynikało to z przyczyn Siły wyższej bądź innych przyczyn, za które Ośrodek szkoleniowy nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu zostanie zwrócona już wpłacona kwota, ale nie może on domagać się rekompensaty za szkody, bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.

§ 7
Organizacja szkoleń zdalnych (online)

 1. Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować minimalne wymagania techniczne, umożliwiające realizację szkoleń zdalnych Uczestnikom, przed dokonaniem formalnego zamówienia usługi.

  Minimalne wymagania techniczne:
  • Posiadanie Konta Google w celu identyfikacji osoby korzystającej z narzędzi i platformy do współpracy zdalnej, niezależnie czy będzie to konto w pakiecie biznesowym (płatnym) czy darmowe konto Google. Posiadanie poczty GMail tożsame jest z posiadaniem konta Google.
  • Realne (nie tylko deklaratywne) 10 Mb/s (Megabitów / sekundę) przepustowości połączenia internetowego, najlepiej zweryfikowane przez usługę https://www.speedtest.pl/.
  • Zewnętrze słuchawki z mikrofonem – bardzo zależy nam, aby uniknąć pogłosu i sprzężenia.
  • Zaktualizowana wersja przeglądarki Google Chrome, FireFox lub Opera.
  • Gotowość na czynny udział z włączoną kamerą internetową.
  • Laptop lub zestaw ze stacją dokującą, która umożliwia sprawną pracę na ekranie z przekątną min 15’ cali.
  • Należy pamiętać, że oprócz dodatkowych wymagań dla szkoleń online opisanych powyżej, należy również spełnić wszystkie wymagania związane z danym szkoleniem , w szczególności dotyczy to szkoleń związanych ze specjalistycznym oprogramowaniem dla praktyk inżynierskich (np. szkolenia PSD, DDD, BDD, itp.). 2. W przypadku wystąpienia usterek technicznych, które znacząco utrudniają udział w szkoleniu danego uczestnika i niemożliwości ich usunięcia przed lub na początku szkolenia, Ośrodek szkoleniowy w osobie trenera prowadzącego szkolenie ma prawo usunąć uczestnika z sesji szkoleniowej i przenieść na inny dostępny termin szkolenia.

 3. Przeniesienie udziału na inny termin szkolenia, wynikające z usterek technicznych, nie zwalnia Zamawiającego z dokonania pełnej opłaty za szkolenie.

 4. Nowy termin szkolenia Zamawiający uzgadnia z Ośrodkiem szkoleniowym drogą telefoniczną
  lub mailową. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://valkir.pl/dane-kontaktowe/.

 5. Prawo do przeniesienia uczestnika na inny termin szkolenia nie dotyczy szkoleń prowadzonych przez zagranicznych ekspertów, którzy to najczęściej w formule gościnnej prowadzą szkolenia
  w ramach współpracy partnerskiej z Ośrodkiem szkoleniowym.

§ 8
Warunki reklamacji

 1. Zakłada się, że szkolenie odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym i będzie prowadzone według ustalonego planu szkolenia. W wypadku, gdy Zamawiający zauważy nieprawidłowości ze strony Trenera w czasie szkolenia, zobowiązany jest natychmiast zgłosić swoje uwagi pracownikowi Ośrodka szkoleniowego. Informacja powinna zostać przekazana za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail. Trener może zmienić plan zajęć oraz tok nauczania na wniosek uczestników, o ile wszyscy uczestnicy zgadzają się na taką zmianę.

 2. Jeśli w wyniku powyższych działań zakres i jakość usługi nie odpowiada Zamawiającemu, zgłoszenie reklamacji możliwe jest w terminie do 5 dni roboczych po ostatnim dniu realizacji szkolenia lub każdorazowo w trakcie wykonywania usługi doradczej będącej wynikiem zawartej umowy świadczenia usług doradztwa.

 3. Jeżeli szkolenie kończy się podpisaniem protokołu odbioru (np. wymóg Zamawiającego), wtedy zgłoszenie reklamacji możliwe jest przed podpisaniem protokołu.

 4. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mailowy contact@valkir.net. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • telefon i adres e-mail,
  • nazwa firmy,
  • osoba zamawiająca,
  • nazwa usługi,
  • termin i miejsce wykonania usługi,
  • szczegółowy opis reklamacji. 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. O decyzji osoby zgłaszające informowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli analiza reklamacji lub postępowanie reklamacyjne potwierdzi, że wcześniej ustalone warunki umowy bądź zamówienia zawarte z Zamawiającym nie zostały dotrzymane, reklamacja zostaje uznana. Wartość roszczeń nie może przewyższać wartości zamówienia.

§ 9
Odpowiedzialność ośrodka szkoleniowego

Valkir Academy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług.

§ 10
Odpowiedzialność Zamawiającego

Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane, będące czynnymi odbiorcami usługi.

§ 11
Własność intelektualna i prawa autorskie

Wszystkie autorskie materiały pomocnicze i wyposażenie są własnością Valkir Academy Sp. z o.o. Valkir Academy Sp. z o.o zachowuje wszelkie prawa autorskie do wszelkich materiałów autorskich dostarczonych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie w części lub całości dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione. Zamawiający nie uzyska żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez Valkir Academy Sp. z o.o.

Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych podmiotów, bądź swoich pracowników, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 12
Nieuczciwa konkurencja

 1. Rejestrując osoby na szkolenie, Zamawiający zgadza się, że uczestnicy szkolenia nie mogą realizować tego lub podobnego szkolenia dla żadnej firmy stanowiącej bezpośrednią, bądź pośrednią konkurencję dla Valkir Academy Sp. z o.o.

 2. Do dwunastu miesięcy po realizacji szkolenia (chyba, że uzgodniono inaczej w umowie), Zamawiający oraz żadna osoba z nim powiązana nie będzie zabiegać o zatrudnienie jakiegokolwiek członka personelu zaangażowanego w organizację szkolenia.

 3. Karą umowną za naruszenie tego przepisu jest kwota rocznego wynagrodzenia brutto pracownika lub kwota przychodu uzyskanego w ciągu pierwszych 12 miesięcy na nowym stanowisku pracy.

 4. Zamawiający (oraz wszelkie osoby z nim powiązane) nie będzie w żadnym wypadku prowadził bezpośrednich negocjacji z przedstawicielem Valkir Academy Sp. z o.o. (lub stronami bezpośrednio i pośrednio powiązanymi z Valkir Academy Sp. z o.o.), w tym oraz w przyszłych projektach szkoleniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Valkir Academy Sp. z o.o. W wypadku utraty zysków faktycznych lub przyszłych wynikających z tych negocjacji, Valkir Academy Sp. z o.o. posiada prawo do odszkodowania od Zamawiającego w wysokości 50 000 PLN za każdy dzień utraty zysków lub wartości całkowitej straty biznesu, w zależności która kwota jest wyższa. Zakłada się, że Zamawiający posiada oryginalne licencje na oprogramowanie dla wszystkich kursów prowadzonych w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (np. w przypadku organizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie Zamawiającego). Uczestnicy szkolenia będą odpowiedzialni za spowodowanie wszelkich szkód w miejscu szkolenia – uszkodzenia danych, sprzętu lub pomieszczeń.

 5. Valkir Academy Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież lub straty pozostawionych rzeczy Zamawiającego w centrum szkoleniowym lub jakiekolwiek szkody lub straty wynikającej z uczestnictwa w kursie i usługach w dowolnym miejscu na świecie. Kosztowności, sprzęt komputerowy, rzeczy osobiste itp., nie powinny być pozostawione bez opieki. Nawet jeśli instruktorzy/konsultanci i pracownicy oferują opiekę nad tymi rzeczami w czasie przerw, nie mają oni możliwości weryfikacji i ubezpieczenia przedmiotów i strat, które mogą wystąpić.

§ 13
Warunki rozszerzające

Wszelkie warunki (umowy, wymagania, etc.) stawiane przez Zamawiającego powinny być uzgodnione podczas wykonywania wyceny. W przypadku nieprzedstawienia ich w odpowiednim terminie, Valkir Academy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ich niespełnienia lub/i zmiany warunków i ceny szkolenia.

§ 14
Postanowienia końcowe

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych warunków będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

Poznaj nasz zespół

 • Katarzyna Skowrońska (Ziemba)

  Katarzyna Skowrońska (Ziemba)

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, jakościowiec z wykształcenia, społecznik z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • Piotr Żarek

  Piotr Żarek

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Wszechstronny i wnikliwy Tech Lead z bogatym doświadczeniem w komercyjnych projektach startupowych, korporacyjnych i typu corp-up.

  Czytaj więcej
 • Alicja Kulawik

  Alicja Kulawik

  Konsultant Agile, Business Coach, Facylitator

  Doświadczona trenerka, prelegentka, facylitatorka i coach. Z powodzeniem wykorzystuje wiedzę psychologiczną w biznesie, ma duże zaplecze w branży retail.

  Czytaj więcej
 • Daniel Skowroński

  Daniel Skowroński

  Agile-Lean Coach

  Doświadczony Agile-Lean Coach, Change Agent, Servant Leader z technicznymi korzeniami w IT i praktycznym zwinnym podejściem.

  Czytaj więcej
 • Kate Hobler (Terlecka)

  Kate Hobler (Terlecka)

  Professional Scrum Trainer

  Mentorka o niezwykłej charyzmie. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów Scrum w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Bogdan Doroslovac

  Bogdan Doroslovac

  Tech Lead i Professional Scrum Trainer Scrum.org

  Konsultant transformacji Agile i Lean, zawsze nastawiony pozytywnie do wyzwań i rozwiązywania problemów natury hardware, software czy też orgware.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Eysmont

  Stanisław Eysmont

  Design Thinking Expert, Innovation Leader

  Ekspert Design Thinking. Specjalizuje się w projektowaniu produktów oraz usług na potrzeby branży bankowej i eCommerce.

  Czytaj więcej
 • Eunika Rejda

  Eunika Rejda

  Praktyk koncepcji Agile, niezłomny Scrum Master

  Pasjonat i praktyk koncepcji Agile, niezłomny Scrum Master, trener i konsultant, wykładowca metod zwinnych na uczelni SWPS, wolontariusz po godzinach.

  Czytaj więcej
 • Jason Little

  Jason Little

  Change Management Expert, Autor Lean Change Management

  Autor koncepcji Lean Change Management, założyciel Lean Change Management Association

  Czytaj więcej

Poznaj nasze programy doradztwa

Opinie o naszych szkoleniach

 • Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą wdrażać nowe techniki zarządzania w swoich firmach.
  Przeprowadzone bardzo profesjonalne, angażujące kursantów, ćwiczenia były prowadzone z naciskiem na pracę w zespołach.
  Omawiane tematy i wyciągnięte wnioski z tego kursu zostały zastosowane z sukcesem w codziennej pracy.

  Robert Pruski
  Development Manager
  SAP Polska

 • I'd like to know more about people I work with, the course did a fantastic job on teaching me how in a simple and fun way to obtain this knowledge.

  Jakub Brzózka
  Information Technology Team Lead
  Home.pl

 • Clear communication about mgt 3.0, inviting participants into exercises, lead by example, raise a hand when discussion is going to far beyond the topic - that was great.

  Łukasz Kurzeja
  Chapter Lead
  ING Tech

 • For me introducing OKRs within the company, or even department at the start, as an example of different approach is worth of trying. Also some specific games, practices for sure will enrich my private portfolio of techniques used in my work on daily basis.

  Grzegorz Czaicki
  Scrum Master
  LPP

 • Well-organized, everything was prepared in advance, he knew what to do and how to keep the discussions valuable for most of us.

  Antonina Geras-Starecka
  Product Owner
  SGH

 • Inspirations, ideas, good level of understanding.

  Katarzyna Drzazga
  IT Delivery Manager
  Roche

 • I loved the motivation pieces and empowerment of the team practices - I will definitely use it in my work.
  I don't have any advice at the moment - in my opinion it was all that I needed.

  Izabela Kierzek
  IT Project Manager
  Miquido

 • Wspaniałe zarządzanie czasem, merytoryką dyskusji, ogromna wiedza i doświadczenie, złote rady w przerwach, idealne materiały, można powiedzieć, że przykład ideału, który stawiał, że samemu chciało się zachowywać jak godny uczestnik (mimo, że momentami bywało różnie ;)).

  Paulina Murawska
  Scrum Master
  Pirxon

 • Everything was great, so I would say - keep it up like this!.

  Piotr Górajek
  Scrum Master
  Home.pl

 • Great knowledge of agile management methods.

  Hubert Jackowski
  Business Operations Manager
  Tidio

 • He is a great facilitator with tremendous skills.

  Jakub Piecuch
  Scrum Master
  ABB

 • They make it easier, help to work out solutions, giving the team the right space, both time and place, as well as the oppressive atmosphere conducive to work on the areas of decision-making. This helps to develop decisions from the bottom up in such a way that the areas of decision-making remain among people and not the decision maker.

  Michał Kosiorek
  Head of HR
  Stermedia

 • Calm, making sure that we understand, answering a lot of questions, examples.

  Marek Charkiewicz
  DEVOPS Team Leader
  StepStone

 • All set of workshops was inspiring. Specifically, I would like to work with the team more closely, get to know them better. For example, run the moving motivators game. Also, a common definition of our goals or OKRs seem to have great potential.

  Aleksander Kłosowicz
  StepStone

 • Very good teaching skills, ability to keep group involved throughout 2 days.

  Michael Kacprzak
  Director of Application Development
  Home.pl

 • Znałem ćwiczenia, czytałem książki a mimo to gorąco polecam udział w szkoleniu. Masa inspiracji i ciekawych dyskusji.

  Piotr Wegert
  Perform Group
  Scrum Master

 • Podchodząc do tematu szkolenia dla produkt managera miałem wiele wątpliwości. Wszystkie punkty z mojej listy pomógł mi rozwiązać Pan Daniel. Nikt z konkurencji nie potrafił skutecznie zaproponować mi targetowanego szkolenia... dopiero kontakt z firmą Valkir Academy pozwolił poczuć mi się komfortowo. Wszystkim polecam szkolenie gdyż:

  • jest realizowane przez praktyka
  • jest poparte ciekawymi przykładami
  • pozwala przygotować się do roli product ownera
  • coach potrafi precyzyjnie kierować szkoleniem (elastycznie je dopasowywać) jeżeli wymaga tego sytuacja tzn. nie trzyma się twardych, założonych ram programowych
  • przygotowuje niespodzianki z zakresu omawianego tematu takie jak dodatkowe symulacje

  Wszystkim polecam szkolenia w tej firmie, nie tylko z uwagi na atrakcyjny program ale również z uwagi na bardzo konkurencyjna cenę i indywidualne podejście do klienta.

  Kamil Piwowarczyk

 • Szkolenie bardzo merytoryczne. Zawiera dużo przydatnej wiedzy, nie tylko teoretycznej ale i praktycznej. Świetne warsztaty.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie, informacje bardzo przydatne, przekazane w sposób jasny, prosty i bezpośredni.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Ogrom specjalistycznej wiedzy podany w bardzo przystępnej formie.

  Maciej Kryński - Konsultant - Opiekun startupu
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie bardzo merytoryczne, dobrze zaplanowane w czasie. Jasny i prosty przekaz. Zabawne ale bardzo obrazowe i wciągające przykłady :-)

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Weź udział w najbliższych szkoleniach otwartych

Data Lokalizacja Czas trwania Temat szkolenia Cena netto/osoba
2020-04-23 Kraków/online 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Management 3.0 od 2890 PLN
2020-05-07 Warszawa/online 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Lean Change Management od 1800 PLN
2020-04-14 Warszawa/online 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Design Thinking od 1800 PLN
2020-09-28 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Kanban Essentials od 1800 PLN
2020-05-04 Warszawa/online 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Scrum Essentials od 1800 PLN
2020-06-15 Warszawa/online 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Foundations Early bird: 2200 PLN, standard 2500 PLN
2020-05-25 Warszawa/online 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Master Early bird: 2600 PLN, standard 2900 PLN
2020-05-13 Katowice/online 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Product Owner Early bird: 3100 PLN, standard 3500 PLN
2020-10-12 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Business Model Generation od 1800 PLN
2020-06-24 Warszawa 24h - 3 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Developer Early bird: 4150 PLN, standard 4500 PLN
2020-06-01 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Playing Lean Startup od 1800 PLN
2020-09-10 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Domain-Driven Design od 1800 PLN