§ 1
Warunki udziału w szkoleniach i usługach doradczych

Zarówno Zamawiający jak i czynni odbiorcy usług akceptują oraz muszą przestrzegać warunków świadczenia usług określonych przez Valkir Academy Sp. z o.o.

§ 2
Wynagrodzenie za usługi

Wysokość wynagrodzenia, o ile nie zostało to wcześniej inaczej ustalone, będzie zgodna z aktualnymi cenami usług w Katalogu Szkoleń na stronie Valkir Academy Sp. z o.o. Cena szkolenia otwartego uwzględnia: materiały szkoleniowe, certyfikat, koszty wynajmu sali szkoleniowej, obiady oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia. Ceny szkoleń zamkniętych ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

§ 3
Szkolenia VIP

Szkolenia VIP charakteryzują się bardzo małą grupą 1-4 osób, dzięki czemu można liczyć na omawianie tematyki szkolenia w nawiązaniu do konkretnych potrzeb uczestników. Organizowane są w przypadku, gdy Zamawiającemu zależy na pewnym terminie realizacji szkolenia otwartego i jest on w stanie wykupić je w cenie VIP (ustalonej indywidualnie z Valkir Academy). Szkolenie może być odwołane lub przeniesione wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej.

§ 4
Warunki płatności za usługę

Możliwe opcje płatności:

 1. Osoby fizyczne
  1. Przedpłata – powinna być zrealizowana na co najmniej 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia kursu, na podstawie przesłanej przez Valkir Academy PRO formy.
 2. Osoby prawne i instytucje państwowe
  1. Po szkoleniu, pod warunkiem, że zgłoszenie dokonane jest przez formularz zamówienia dostępny na stronie valkir.pl lub inny sposób uzgodniony z ośrodkiem szkoleniowym, a Zamawiający potwierdził akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Płatność realizowana jest w 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Ten tryb płatności wymaga kontaktu z ośrodkiem szkoleniowym. Jakiekolwiek zmiany w zakresie sposobu i terminu płatności wymagają ustaleń indywidualnych z ośrodkiem szkoleniowym.

§ 5
Rezerwacja usługi

Wszelkie rezerwacje powinny być realizowane poprzez formularze zgłoszeniowe udostępnione przez Valkir Academy Sp. z o.o.: elektroniczne, tradycyjne lub jako załącznik do umowy ramowej.

Rezerwacja usługi w jakikolwiek inny sposób (w tym poprzez systemowe Zamówienia Zamawiającego) wymaga indywidualnych ustaleń z ośrodkiem szkoleniowym.

Rezerwacja powinna zostać zgłoszona na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed szkoleniem. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zostało to ustalone indywidualnie z ośrodkiem szkoleniowym.

§ 6
Anulowanie usługi

W przypadku anulowania uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny szkolenia. W sytuacji niezgłoszenia rezygnacji lub rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni robocze, Zamawiający zobowiązany jest pokryć całościowe koszty szkolenia.

§ 7
Warunki reklamacji

Zakłada się, że kurs odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym i będzie prowadzony według ustalonego planu szkolenia. W wypadku gdy Zamawiający zauważy nieprawidłowości ze strony Trenera w czasie szkolenia, zobowiązany jest natychmiast zgłosić swoje uwagi pracownikowi Valkir Academy Sp. z o.o. (za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail). Trener może zmienić plan zajęć oraz tok nauczania na wniosek uczestników, o ile wszyscy uczestnicy zgadzają się na takową zmianę.

Jeśli w wyniku powyższych działań zakres i jakość usługi nie odpowiada Zamawiającemu, zgłoszenie reklamacji możliwe jest w terminie do 5 dni roboczych po ostatnim dniu realizacji szkolenia lub każdorazowo w trakcie wykonywania usługi doradczej będącej wynikiem zawartej umowy świadczenia usług doradztwa.

Jeżeli szkolenie kończy się podpisaniem protokołu odbioru (np. wymóg klienta), wtedy zgłoszenie reklamacji możliwe jest przed podpisaniem protokołu.

Reklamacje mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mailowy contact@valkir.net. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • telefon i adres e-mail,
 • nazwa firmy,
 • osoba zamawiająca,
 • nazwa usługi,
 • termin i miejsce wykonania usługi,
 • szczegółowy opis reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 8
Zmiana terminu szkolenia

 1. Szkolenia otwarte
  1. Valkir Academy Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeżeli liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji szkolenia.
  2. Jeżeli termin zostanie anulowany bądź przesunięty i jeżeli nie wynikło to z przyczyn siły wyższej bądź innych przyczyn, za które Valkir Academy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu zostanie zwrócona już wpłacona kwota, ale nie może on domagać się rekompensaty za szkody, bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.
 2. Szkolenia zamknięte, zdalne i VIP
  1. Powyższe rodzaje kursów mogą być przesunięte przez Zamawiającego, jednak Valkir Academy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi ze zmianą terminu (np. sali, trenera, zakwaterowania, zmian księgowych itp.), jeśli zmiana terminu nastąpi na mniej niż 7 dni roboczych przed realizacją usługi.

§ 9
Odpowiedzialność ośrodka szkoleniowego

Valkir Academy Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych usług.

§ 10
Odpowiedzialność Zamawiającego

Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane, będące czynnymi odbiorcami usługi.

§ 11
Własność intelektualna i prawa autorskie

Wszystkie autorskie materiały pomocnicze i wyposażenie są własnością Valkir Academy Sp. z o.o. Valkir Academy Sp. z o.o zachowuje wszelkie prawa autorskie do wszelkich materiałów autorskich dostarczonych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie w części lub całości dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione. Zamawiający nie uzyska żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez Valkir Academy Sp. z o.o.

Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych podmiotów, bądź swoich pracowników, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 12
Nieuczciwa konkurencja

Rejestrując osoby na szkolenie, Zamawiający zgadza się, że uczestnicy szkolenia nie mogą realizować tego lub podobnego szkolenia dla żadnej firmy stanowiącej bezpośrednią, bądź pośrednią konkurencję dla Valkir Academy Sp. z o.o.

Do dwunastu miesięcy po realizacji szkolenia (chyba, że uzgodniono inaczej w umowie), Zamawiający oraz żadna osoba z nim powiązana nie będzie zabiegać o zatrudnienie lub jakiegokolwiek usługi członków personelu zaangażowanego w organizację szkolenia.

Karą umowną za naruszenie tego przepisu jest kwota rocznego wynagrodzenia brutto pracownika lub kwota przychodu uzyskanego w ciągu pierwszych 12 miesięcy na nowym stanowisku pracy.

Zamawiający (oraz wszelkie osoby z nim powiązane) nie będzie w żadnym wypadku prowadził bezpośrednich negocjacji z przedstawicielem Valkir Academy Sp. z o.o. (lub stronami bezpośrednio i pośrednio powiązanymi z Valkir Academy Sp. z o.o.), w tym oraz w przyszłych projektach szkoleniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Valkir Academy Sp. z o.o. W wypadku utraty zysków faktycznych lub przyszłych wynikających z tych negocjacji, Valkir Academy Sp. z o.o. posiada prawo do odszkodowania od Zamawiającego w wysokości 50 000 PLN za każdy dzień utraty zysków lub wartości całkowitej straty biznesu, w zależności która kwota jest wyższa. Zakłada się, że Zamawiający posiada oryginalne licencje na oprogramowanie dla wszystkich kursów prowadzonych w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (np. w przypadku organizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie Zamawiającego). Uczestnicy szkolenia będą odpowiedzialni za spowodowanie wszelkich szkód w miejscu szkolenia – uszkodzenia danych, sprzętu lub pomieszczeń.

Valkir Academy Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież lub straty pozostawionych rzeczy Zamawiającego w centrum szkoleniowym lub jakiekolwiek szkody lub straty wynikającej z uczestnictwa w kursie i usługach w dowolnym miejscu na świecie. Kosztowności, sprzęt komputerowy, rzeczy osobiste itp., nie powinny być pozostawione bez opiek. Nawet jeśli instruktorzy/konsultanci i pracownicy oferują opiekę tych rzeczy w czasie przerw, nie mają oni możliwości weryfikacji i ubezpieczenia przedmiotów i strat, które mogą wystąpić.

§ 13
Warunki rozszerzające

Wszelkie warunki (umowy, wymagania, etc.) stawiane przez Zamawiającego powinny być uzgodnione podczas wykonywania wyceny. W przypadku nieprzedstawienia ich w odpowiednim terminie, Valkir Academy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ich niespełnienia lub/i zmiany warunków i ceny szkolenia.

§ 14
Postanowienia końcowe

Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszych warunków będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej.

Poznaj nasz zespół

 • Katarzyna Skowrońska (Ziemba)

  Katarzyna Skowrońska (Ziemba)

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, jakościowiec z wykształcenia, społecznik z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • Piotr Żarek

  Piotr Żarek

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Wszechstronny i wnikliwy Tech Lead z bogatym doświadczeniem w komercyjnych projektach startupowych, korporacyjnych i typu corp-up.

  Czytaj więcej
 • Alicja Kulawik

  Alicja Kulawik

  Konsultant Agile, Business Coach, Facylitator

  Doświadczona trenerka, prelegentka, facylitatorka i coach. Z powodzeniem wykorzystuje wiedzę psychologiczną w biznesie, ma duże zaplecze w branży retail.

  Czytaj więcej
 • Daniel Skowroński

  Daniel Skowroński

  Agile-Lean Coach

  Doświadczony Agile-Lean Coach, Change Agent, Servant Leader z technicznymi korzeniami w IT i praktycznym zwinnym podejściem.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Eysmont

  Stanisław Eysmont

  Design Thinking Expert, Innovation Leader

  Ekspert Design Thinking. Specjalizuje się w projektowaniu produktów oraz usług na potrzeby branży bankowej i eCommerce.

  Czytaj więcej
 • Eunika Rejda

  Eunika Rejda

  Praktyk koncepcji Agile, niezłomny Scrum Master

  Pasjonat i praktyk koncepcji Agile, niezłomny Scrum Master, trener i konsultant, wykładowca metod zwinnych na uczelni SWPS, wolontariusz po godzinach.

  Czytaj więcej

Poznaj nasze programy doradztwa

Opinie o naszych szkoleniach

 • Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą wdrażać nowe techniki zarządzania w swoich firmach.
  Przeprowadzone bardzo profesjonalne, angażujące kursantów, ćwiczenia były prowadzone z naciskiem na pracę w zespołach.
  Omawiane tematy i wyciągnięte wnioski z tego kursu zostały zastosowane z sukcesem w codziennej pracy.

  Robert Pruski
  Development Manager
  SAP Polska

 • Podchodząc do tematu szkolenia dla produkt managera miałem wiele wątpliwości. Wszystkie punkty z mojej listy pomógł mi rozwiązać Pan Daniel. Nikt z konkurencji nie potrafił skutecznie zaproponować mi targetowanego szkolenia... dopiero kontakt z firmą Valkir Academy pozwolił poczuć mi się komfortowo. Wszystkim polecam szkolenie gdyż:

  • jest realizowane przez praktyka
  • jest poparte ciekawymi przykładami
  • pozwala przygotować się do roli product ownera
  • coach potrafi precyzyjnie kierować szkoleniem (elastycznie je dopasowywać) jeżeli wymaga tego sytuacja tzn. nie trzyma się twardych, założonych ram programowych
  • przygotowuje niespodzianki z zakresu omawianego tematu takie jak dodatkowe symulacje

  Wszystkim polecam szkolenia w tej firmie, nie tylko z uwagi na atrakcyjny program ale również z uwagi na bardzo konkurencyjna cenę i indywidualne podejście do klienta.

  Kamil Piwowarczyk

 • Szkolenie bardzo merytoryczne. Zawiera dużo przydatnej wiedzy, nie tylko teoretycznej ale i praktycznej. Świetne warsztaty.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie, informacje bardzo przydatne, przekazane w sposób jasny, prosty i bezpośredni.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Ogrom specjalistycznej wiedzy podany w bardzo przystępnej formie.

  Maciej Kryński - Konsultant - Opiekun startupu
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie bardzo merytoryczne, dobrze zaplanowane w czasie. Jasny i prosty przekaz. Zabawne ale bardzo obrazowe i wciągające przykłady :-)

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Znałem ćwiczenia, czytałem książki a mimo to gorąco polecam udział w szkoleniu. Masa inspiracji i ciekawych dyskusji.

  Piotr Wegert
  Perform Group
  Scrum Master

Weź udział w najbliższych szkoleniach otwartych

Data Lokalizacja Czas trwania Temat szkolenia Cena netto/osoba
2020-02-17 Warszawa 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Management 3.0 od 2890 PLN
2020-02-27 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Lean Change Management od 1800 PLN
2020-02-24 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Design Thinking od 1800 PLN
2020-03-23 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Kanban Essentials od 1800 PLN
2020-03-26 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Scrum Essentials od 1800 PLN
2020-02-13 Warszawa 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Foundations od 2800 PLN
2020-03-12 Warszawa 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Master Early bird: 3050 PLN, standard 3400 PLN
2020-03-09 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Business Model Generation od 1800 PLN
2020-06-01 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Playing Lean Startup od 1800 PLN
2020-04-02 Warszawa 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy). Domain-Driven Design od 1800 PLN