§ 1
Definicje

Ośrodek szkoleniowy – Spółka szkoleniowo-doradcza Valkir Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem aleja Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000469954, NIP 5213651824, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Daniela Piotra Skowrońskiego.

Dane kontaktowe w tym adres email oraz telefon, dostępne są na stronie internetowej Ośrodka szkoleniowego w sekcji kontakt.

Zamawiający – Zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna/instytucja państwowa/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/inny przedsiębiorca chcąca skorzystać, bądź już korzystająca, zarówno z produktów i usług w postaci szkoleń, doradztwa, jak i materiałów edukacyjnych, treści, czy też innych materiałów/publikacji dostarczanych przez Ośrodek szkoleniowy.

Uczestnik – Odbiorca usługi, osoba uczestnicząca zarówno w szkoleniach, jak i w programach usług doradczych, zgłoszona samodzielnie jako osoba fizyczna, bądź przedstawiciel/osoba wydelegowana z ramienia osób prawnych/instytucji państwowych/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej/innego przedsiębiorcy.

Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Ośrodkiem szkoleniowym umowę o świadczenie usług, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Siła wyższa – Zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec, a może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić świadczenie usług.

Usługa – Usługa szkoleniowa, usługa doradcza lub inna usługa realizowana przez Ośrodek szkoleniowy na rzecz Zamawiającego/Uczestnika.

Umowa – Umowa o szkolenie, doradztwo lub mająca inny przedmiot zawierana pomiędzy Ośrodkiem szkoleniowym a Zamawiającym.

§ 2
Warunki udziału w szkoleniach i usługach doradczych

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestnictwem w szkoleniach oraz z korzystaniem z usług doradczych.

 2. Zarówno Zamawiający jak i Uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin oraz zobowiązują się przestrzegać warunków świadczenia Usług określonych przez Ośrodek szkoleniowy w niniejszym Regulaminie.

 3. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 3
Wynagrodzenie za Usługi

 1. Wysokość wynagrodzenia za szkolenie, o ile nie zostało to wcześniej inaczej ustalone, będzie zgodna z aktualnymi cenami Usług zawartymi w Katalogu Szkoleń na stronie Ośrodka szkoleniowego lub w opisie danego szkolenia.

 2. Cena szkolenia otwartego uwzględnia: materiały szkoleniowe, certyfikat, a w przypadku szkoleń stacjonarnych także koszty wynajmu sali szkoleniowej, obiady oraz przerwy kawowe każdego dnia szkolenia.

 3. Ceny szkoleń zamkniętych ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.

 4. Wysokość wynagrodzenia za doradztwo ustalana jest każdorazowo indywidualnie z Zamawiającym.

§ 4
Warunki płatności za Usługę

 1. W przypadku standardowych Usług z oferty Ośrodka szkoleniowego realizowanych przez ekspertów z Polski, możliwe są następujące opcje płatności:

  • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej → przedpłata zrealizowana na co najmniej 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Usługi, na podstawie przesłanej przez Ośrodek szkoleniowy PRO formy.

  • Osoby prawne, instytucje państwowe, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jak również inni przedsiębiorcy, zarejestrowani na terenie UE (Unii Europejskiej) → po Usłudze, pod warunkiem, że zgłoszenie dokonane jest przez formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej Ośrodka szkoleniowego lub w inny sposób uzgodniony z Ośrodkiem szkoleniowym, zachowując niezbędność akceptacji przez Zamawiającego warunków niniejszego Regulaminu.

   W przypadku płatności opisanych w pkt b powyżej jest ona realizowana:
   • dla Usług będących szkoleniami – w ciągu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia,
   • dla Usług będących doradztwem – w ciągu 14 dni po każdym miesiącu rozliczeniowym.

   Ten tryb płatności wymaga kontaktu z Ośrodkiem szkoleniowym. Jakiekolwiek zmiany w zakresie sposobu i terminu płatności wymagają ustaleń indywidualnych z Ośrodkiem szkoleniowym.

  • Osoby prawne, instytucje państwowe, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jak również inni przedsiębiorcy, zarejestrowani poza UE (Unią Europejską) → przedpłata zrealizowana w ciągu maksymalnie 5 dni od momentu rejestracji na Usługę, na podstawie przesłanej przez Ośrodek szkoleniowy PRO formy. Brak wpłaty traktowany jest jako rezygnacja z uczestnictwa w Usłudze.

   W przypadku anulowania Usługi przez Ośrodek szkoleniowy, środki zostaną zwrócone na konto Zamawiającego, z którego dokonano przelewu w terminie do 5 dni roboczych od daty anulowania Usługi.

 2. W przypadku Usług realizowanych przez ekspertów zagranicznych:

  • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne, instytucje państwowe, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, inni przedsiębiorcyprzedpłata zrealizowana w ciągu maksymalnie 5 dni od momentu rejestracji na Usługę, na podstawie przesłanej przez Ośrodek szkoleniowy PRO formy. Brak wpłaty traktowany jest jako rezygnacja z uczestnictwa w Usłudze.

   W przypadku anulowania szkolenia, środki zostaną zwrócone na konto Zamawiającego, z którego dokonano przelewu w terminie do 5 dni roboczych od daty anulowania Usługi.

 3. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, faktur korygujących i ich duplikatów drogą elektroniczną, na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu lub w zamówieniu. W przypadku zmiany adresu email, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Ośrodek Szkoleniowy w formie elektronicznej na adres email dostępny na stronie internetowej.

 4. Ośrodek szkoleniowy ma prawo odmówić Uczestnikowi, który zobowiązany był do uiszczenia przedpłaty, udziału w szkoleniu lub odmówić wykonania usługi doradztwa w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Ośrodkowi szkoleniowemu.

§ 5
Rezerwacje Usługi

 1. Wszelkie rezerwacje powinny być realizowane poprzez formularze zgłoszeniowe udostępnione przez Ośrodek szkoleniowy: elektroniczne na stronie internetowej Ośrodka szkoleniowego, poprzez formularz przesłany na wskazany przez Zamawiającego adres email, tradycyjne (w formie pisemnej) lub jako załącznik do Umowy ramowej.

 2. Rezerwacja Usługi w jakikolwiek inny sposób w tym poprzez systemowe zamówienia Zamawiającego (ang. PO – Purchase Order) wymaga indywidualnych ustaleń z Ośrodkiem szkoleniowym.

 3. Każda rezerwacja powinna zostać zgłoszona na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed zaplanowaną datą Usługi. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zostało to ustalone indywidualnie z Ośrodkiem szkoleniowym.

 4. Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego przez Ośrodek szkoleniowy nie jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesyłane jest przez pracownika Ośrodka szkoleniowego drogą poczty elektronicznej i w przypadku szkoleń otwartych zależne jest od dostępności miejsc. W przypadku braku miejsc Ośrodek szkoleniowy zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

 5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przesłane przez pracownika Ośrodka szkoleniowego drogą poczty elektronicznej jest prawnie wiążące dla Zamawiającego i oznacza zawarcie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Ośrodkiem szkoleniowym co skutkuje obowiązkiem zapłaty. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia Ośrodek szkoleniowy nie wymaga żadnej dodatkowej zgody czy potwierdzenia od Zamawiającego celem procesowania rozliczenia i realizacji Usługi.

 6. Finalne potwierdzenie realizacji Usługi przez Ośrodek szkoleniowy (wraz z wysłaniem informacji organizacyjnych) lub anulowanie, bądź informacja o zmianie terminu realizacji Usługi (np. w wyniku nie zebrania minimalnej grupy) następuje drogą elektroniczną najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia Usługi.

 7. Zamawiającemu przysługuje możliwość anulacji lub przeniesienia udziału w usłudze na inny termin zgodnie z warunkami anulacji i przeniesienia udziału opisanymi w dalszej części regulaminu.

 8. Zamawiający oświadcza, iż osoby podpisujące i przesyłające formularze zostały upoważnione do zawarcia Umowy w imieniu Zamawiającego i akceptacji niniejszego regulaminu.

§ 6
Anulowanie lub zmiana Usługi

  1. Zamawiającemu nie będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do rezygnacji z Usługi, tj. jej anulowania lub zmiany zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

  2. W przypadku anulowania przez Zamawiającego uczestnictwa w Usłudze realizowanej przez ekspertów z Polski w terminie krótszym niż 12 dni roboczych przed rozpoczęciem Usługi, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% ceny Usługi. W sytuacji niezgłoszenia rezygnacji lub rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, Zamawiający zobowiązany jest pokryć całościowe koszty (100%) Usługi.

  3. W przypadku anulowania przez Zamawiającego uczestnictwa w Usłudze realizowanej przez ekspertów zagranicznych w terminie krótszym niż 35 dni kalendarzowych, Zamawiający pokrywa 100% ceny Usługi (przedpłacone środki nie zostaną zwrócone).

  4. Ośrodek szkoleniowy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji lub odwołania Usługi. W przypadku szkolenia otwartego, gdy liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów realizacji, Ośrodek szkoleniowy zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub całkowitego anulowania realizacji.

  5. Zmiana terminu lub anulowanie uczestnictwa w Usłudze realizowanej przez ekspertów z Polski przez Zamawiającego lub Uczestnika możliwa jest bezkosztowo w terminie do 12 dni roboczych przed realizacją Usługi, a w przypadku przekroczenia tego terminu stosowane są zapisy opisane powyżej w punkcie 2 tego paragrafu.

  6. Zmiana terminu lub anulowanie uczestnictwa w Usłudze realizowanej przez ekspertów zagranicznych przez Zamawiającego lub Uczestnika w terminie do 35 dni kalendarzowych przed realizacją Usługi możliwa jest bezkosztowo, a w przypadku przekroczenia tego terminu stosowane są zapisy opisane powyżej w punkcie 3 tego paragrafu.

  7. Jeżeli termin zostanie anulowany bądź przesunięty z przyczyn Siły wyższej bądź innych przyczyn, za które Ośrodek szkoleniowy nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu zostanie zwrócona już wpłacona kwota, ale nie może on domagać się rekompensaty za szkody, bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.

  8. Nieobecność Zamawiającego/Uczestnika w trakcie świadczenia Usługi nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Ośrodkowi szkoleniowemu, jak również nie stanowi podstawy do zwrotu uprzednio uiszczonego wynagrodzenia.

§ 7
Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

  1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287) ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 niniejszego paragrafu.

  2. Konsument zawierający Umowę o świadczenie Usługi na mniej niż 14 dni przed dniem szkolenia/realizacji Usługi wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 1. W takim wypadku prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

  3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, po wyraźnym żądaniu przez niego wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju Umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od takiej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia wynikającej z zapisów paragrafu 6.

  4. Bieg 14-dniowego terminu określonego w ust. 1 powyżej rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

  5. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie do Ośrodka szkoleniowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres email dostępny na stronie. Ośrodek szkoleniowy niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 8
Organizacja Usług zdalnych (online)

 1. Zamawiający zobowiązany jest zweryfikować minimalne wymagania techniczne, umożliwiające realizację Usług zdalnych dla Uczestników, przed dokonaniem formalnego zamówienia Usługi.

  Minimalne wymagania techniczne:

  • Komputer lub zestaw ze stacją dokującą, który umożliwia sprawną pracę na ekranie z przekątną min 15’ cali (rekomendujemy rozdzielczość Full HD 1920×1080 i wyższe).
  • Zaktualizowana najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome, FireFox lub Opera.
  • Gotowość na czynny udział z włączoną kamerą internetową.
  • Zewnętrze słuchawki z mikrofonem, bardzo zależy nam aby uniknąć pogłosu i sprzężenia.
  • Realne (nie tylko deklaratywne) 10 Mb/s (Megabitów / sekundę) przepustowości połączenia internetowego, najlepiej zweryfikowane przez usługę https://www.speedtest.pl/.
  • Dla narzędzi do komunikacji Zoom oraz Google Meet nie jest potrzebne posiadanie konta, wymagane jest jednak przetestowanie audio/wideo poprzez linki odpowiednio rozmowa testowa Zoom oraz ustawienia Google Meet (zębatka w prawym górnym rogu ekranu).
  • W przypadku platform do współpracy zdalnej:
   • Mural i Miro – W trakcie sesji zdalnej uczestnicy otrzymają link do dołączenia jako gościnny edytor (link anonimowy bez rejestracji). Platformy te generują losowe identyfikatory, dlatego po dołączeniu do platformy wymagane będzie dodanie w ramach awatara swojego imienia i nazwiska, celem jednoznacznej identyfikacji uczestnika. Przeczytaj więcej na temat gościnnego edytora w Mural oraz więcej na temat gościnnego edytora w Miro.
   • Google Drawings – Posiadanie Konta Google w celu identyfikacji osoby korzystającej z narzędzi i platformy do współpracy zdalnej, niezależnie czy będzie to konto w pakiecie biznesowym (płatnym) czy darmowe konto Google. Posiadanie poczty GMail (nawet darmowej) tożsame jest z posiadaniem konta Google.
  • Należy pamiętać, że oprócz dodatkowych wymagań dla Usług online opisanych powyżej, należy również spełnić wszystkie wymagania związane z daną Usługą, w szczególności dotyczy to Usług związanych ze specjalistycznym oprogramowaniem dla praktyk inżynierskich (np. szkolenia APS-SD, DDD, BDD, itp.).

 2. W przypadku wystąpienia usterek technicznych, które znacząco utrudniają udział w Usłudze danego uczestnika i niemożliwości ich usunięcia przed lub na początku realizacji Usługi, Ośrodek szkoleniowy w osobie trenera prowadzącego Usługę ma prawo usunąć uczestnika z sesji i przenieść na inny dostępny termin realizacji.

 3. Przeniesienie udziału na inny termin realizacji, wynikające z usterek technicznych, nie zwalnia Zamawiającego z dokonania pełnej opłaty za Usługę.

 4. Nowy termin realizacji Zamawiający uzgadnia z Ośrodkiem szkoleniowym drogą telefoniczną lub mailową. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://valkir.pl/dane-kontaktowe/.

 5. Prawo do przeniesienia uczestnika na inny termin realizacji nie dotyczy szkoleń prowadzonych przez zagranicznych ekspertów, którzy to najczęściej w formule gościnnej prowadzą szkolenia w ramach współpracy partnerskiej z Ośrodkiem szkoleniowym oraz wszystkich usług doradczych.

§ 9
Usługi dofinansowane

 1. Ośrodek szkoleniowy umożliwia Zamawiającym korzystanie z Usług w ramach dostępnych programów dofinansowania. Informacje dotyczące sposobów pozyskiwania funduszy i zamówienia Usług dofinansowanych dostępne są na stronie: https://valkir.pl/uzyskaj-dofinansowanie/.

 2. Przy realizacji Usług dofinansowanych stosuje się zapisy niniejszego Regulaminu.

§ 10
Warunki reklamacji

 1. Zakłada się, że Usługa odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym i będzie prowadzona według ustalonego planu. W wypadku, gdy Zamawiający/Uczestnik zauważy nieprawidłowości ze strony trenera/konsultanta w czasie Usługi, zobowiązany jest natychmiast zgłosić swoje uwagi pracownikowi Ośrodka szkoleniowego. Informacja powinna zostać przekazana za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub wysyłając wiadomość email. Trener/konsultant może zmienić plan zajęć oraz tok świadczenia Usługi na wniosek uczestników, o ile wszyscy uczestnicy zgadzają się na taką zmianę.

 2. Jeśli w wyniku powyższych działań zakres i jakość Usługi nie odpowiada Zamawiającemu, zgłoszenie reklamacji możliwe jest w terminie do 5 dni roboczych po ostatnim dniu realizacji szkolenia lub każdorazowo w trakcie wykonywania usługi doradczej będącej wynikiem zawartej Umowy świadczenia usług doradztwa.

 3. Jeżeli Usługa kończy się podpisaniem protokołu odbioru (np. wymóg Zamawiającego), wtedy zgłoszenie reklamacji możliwe jest przed podpisaniem protokołu.

 4. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w formie elektronicznej na adres e-mailowy contact@valkir.net. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • telefon i adres email,
  • nazwa firmy,
  • osoba zamawiająca,
  • nazwa usługi,
  • termin i miejsce wykonania usługi,
  • szczegółowy opis reklamacji.

 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia. O decyzji osoby zgłaszające informowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli analiza reklamacji lub postępowanie reklamacyjne potwierdzi, że wcześniej ustalone warunki Umowy bądź zamówienia zawarte z Zamawiającym nie zostały dotrzymane, reklamacja zostaje uznana. W takim przypadku wartość wszelkich roszczeń nie może przewyższać wartości zamówienia, którego dotyczyła reklamacja.

§ 11
Odpowiedzialność ośrodka szkoleniowego

 1. Ośrodek szkoleniowy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Usług.

 2. Ośrodek szkoleniowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież lub straty pozostawionych rzeczy Zamawiającego w miejscu prowadzenia Usługi, bądź jakiekolwiek szkody lub straty wynikającej z uczestnictwa w Usłudze i korzystaniu z Usług Ośrodka szkoleniowego w dowolnym miejscu na świecie. Kosztowności, sprzęt komputerowy, rzeczy osobiste itp., nie powinny być pozostawione bez opieki. Zamawiający i/lub Uczestnik potwierdza, iż ma świadomość tego, że nawet jeśli trenerzy/konsultanci i pracownicy oferują opiekę nad tymi rzeczami w czasie przerw, nie mają oni możliwości weryfikacji i ubezpieczenia przedmiotów oraz zapobieżenia stratom, które mogą wystąpić.

§ 12
Odpowiedzialność Zamawiającego

 1. Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane, będące odbiorcami (Uczestnikami) Usługi.

 2. Zakłada się, że Zamawiający posiada oryginalne licencje na oprogramowanie dla wszystkich Usług prowadzonych w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (np. w przypadku organizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie). Uczestnicy Usługi ponoszą odpowiedzialność za spowodowanie wszelkich szkód powstałych w miejscu świadczenia Usługi – w tym w szczególności, ale nie wyłącznie takich jak: uszkodzenia danych, sprzętu lub pomieszczeń i ich wyposażenia.

§ 13
Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Wszystkie autorskie materiały pomocnicze i wyposażenie są własnością Ośrodka szkoleniowego lub partnerów współpracujących (na warunkach osobnych umów współpracy partnerskiej). Wszelkie materiały akredytowane są własnością danego ciała akredytacyjnego i używane na zasadach licencji oraz umów bezpośrednio lub pośrednio ustanowionych z Ośrodkiem szkoleniowym.

 2. Ośrodek szkoleniowy zachowuje wszelkie prawa autorskie do materiałów autorskich dostarczonych w trakcie świadczenia Usług. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie w części lub całości innym podmiotom jest zabronione.

 3. Zamawiający nie uzyska żadnych praw autorskich, jak również prawa własności intelektualnej posiadanych przez Ośrodek szkoleniowy. Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych Usług na rzecz innych podmiotów lub swoich pracowników, chyba że Strony postanowią inaczej na mocy osobnej Umowy.

§ 14
Nieuczciwa konkurencja

  1. Rejestrując osoby na Usługę, Zamawiający zgadza się, że Uczestnicy Usługi nie mogą realizować tej lub podobnej Usługi dla żadnej firmy stanowiącej bezpośrednią, bądź pośrednią konkurencję dla Ośrodka szkoleniowego.

  2. Do dwunastu miesięcy po realizacji Usługi (chyba, że uzgodniono inaczej w Umowie), Zamawiający oraz żadna osoba z nim powiązana nie będzie zabiegać o zatrudnienie jakiegokolwiek członka personelu zaangażowanego w organizację Usługi.

  3. Zamawiający nie będący osobą fizyczną (oraz wszelkie osoby z nim powiązane) nie będzie w żadnym wypadku prowadził bezpośrednich negocjacji w tym oraz w przyszłych projektach szkoleniowych lub doradczych z trenerami i konsultantami współpracującymi z Ośrodkiem szkoleniowym, bez uprzedniej pisemnej zgody Ośrodka szkoleniowego.

  4. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 50 000,00 złotych za każde naruszenie.

   Powyższa kara będzie naliczana na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Ośrodek szkoleniowy i będzie płatna w terminie określonym w tej nocie. Niezależnie od powyższego Ośrodek szkoleniowy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

§ 15
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Podmiotem decydującym o środkach oraz celach w jakich wykorzystywane są dane osobowe tzw. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek szkoleniowy.

 2. W sprawach związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych korespondencję z Ośrodkiem szkoleniowym należy kierować na adres rodo@valkir.net lub pocztą tradycyjną, na adres wskazany w pierwszym paragrafie niniejszego regulaminu.

 3. Dane osobowe wykorzystywane są w sześciu zasadniczych celach:

  • W celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Usługi na podstawie zasady, która głosi, że przetwarzanie danych osobowych jest uprawnione, jeżeli jest niezbędne do zrealizowania postanowień niniejszego regulaminu pomiędzy Administratorem (Ośrodkiem szkoleniowym), a osobą (Zamawiającym/Uczestnikiem), której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  • W celach promocyjnych realizowanych poprzez upublicznianie foto lub wideo relacji z usługi szkoleniowej lub doradczej jako elementu wpisu lub artykułu na stronach internetowej Ośrodka szkoleniowego oraz w social media Ośrodka szkoleniowego. Podstawą realizacji celów promocyjnych z wykorzystaniem Państwa danych (przede wszystkim wizerunku) jest również niezbędność tego przetwarzania do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  • Jednocześnie, akceptacja postanowień Regulaminu rozumiana jest jako zgoda na upublicznienie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda nie jest ograniczona terytorialnie i obowiązuje od dnia jej wyrażenia do czasu jej cofnięcia. Wizerunek Uczestnika może także zostać uwieczniony i opublikowany na stronach internetowych.

  • Dla potrzeb sprawozdawania ewentualnym podmiotom fundującym lub jednostkom akredytującym (dotyczy Usług dofinansowanych i/lub akredytowanych).

  • W przypadku usług doradczych, w celu udokumentowania przebiegu wykonywanych czynności doradczych w organizacji Zamawiającego. Dla potrzeb tego procesu, dane będą archiwizowane, a następnie, zestawiane z analogicznymi informacjami zebranymi w toku dalszej współpracy, w celu wykazania i udokumentowania zmian, które zachodzą w organizacji Zamawiającego. Podstawą realizacji przetwarzania w tym celu jest niezbędność tych działań do realizacji Umowy, jaka łączy Administratora z Zamawiającym. Administrator stoi na stanowisku, że uzyskanie zdolności do realizacji zobowiązań stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • W celach pamiątkowych. Administrator zbiera i przechowuje informacje o prowadzonych przez siebie działaniach. Dane te nie podlegają upublicznieniu ani udostępnieniu osobom spoza grona pracowników i współpracowników Administratora. Gromadzenie pamiątkowych zdjęć, w celu budowania atmosfery i tożsamości firmy Administratora, Administrator ten uważa za swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Państwa dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi akredytującemu, dla potrzeb wystawienia certyfikatu (dotyczy Usług akredytowanych).

 5. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane fundatorowi w procesie kontroli organizacji i przeprowadzenia Usługi (dotyczy Usług dofinansowanych).

 6. Świadcząc nasze Usługi, wspieramy się pomocą firm zewnętrznych. Wszystkie firmy, które świadczą usługi na rzecz Ośrodka szkoleniowego, działają wyłącznie na podstawie podpisanych umów i pod naszym nadzorem. Podmioty te nie mogą same podejmować jakichkolwiek działań na Państwa danych. Realizują wyłącznie pisemne polecenia. Firmy te to:
  • Biuro księgowe.
  • Dostawcy usługi poczty elektronicznej i hostingu.
  • Dostawcy oprogramowania jako usługi (ze szczególnym uwzględnieniem dostawcy oprogramowania pracy grupowej, dostawcy systemu CRM, dostawców narzędzi do komunikacji i wideokonferencji online).
  • Dostawcy narzędzi służących do analizy zachowań użytkowników naszych stron internetowych oraz mierzenia zasięgu i skuteczności reklam.
  • Serwisy social media, które wykorzystujemy do utrzymania kontaktu z Państwem oraz w celach reklamowych.
  • Eksperci, trenerzy, szkoleniowcy, doradcy będący naszymi podwykonawcami.

 7. Część z dostawców usług, z których korzysta Ośrodek szkoleniowy, zlokalizowana jest za oceanem. Dochodzi więc do tzw. transferu transgranicznego danych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, Ośrodek szkoleniowy korzysta jednak wyłącznie z usług renomowanych dostawców – podmiotów certyfikowanych w programie Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/Program-Overview) i powiązanych z nami umowami skonstruowanymi z wykorzystaniem tzw. „standardowych klauzul umownych”. Są to zapisy opracowane przez Komisję Europejską specjalnie z myślą o ochronie prywatności przy współpracach międzynarodowych.

 8. Państwa dane zostaną ponadto:
  • Przekazane operatorowi płatności w celu umożliwienia Państwu dokonania zapłaty.
  • Upublicznione na stronie internetowej i w social media Ośrodka szkoleniowego (dotyczy wyłącznie zdjęć z Państwa udziałem).

 9. Państwa dane osobowe rejestracyjne oraz rozliczeniowe będą przechowywane przez okres 6 lat.

 10. Zdjęcia lub nagrania z Państwa udziałem zostaną obrobione w przeciągu nie więcej niż 3 miesięcy. Po tym okresie usunięte zostaną materiały, których postanowimy nie poddawać publikacji.

 11. Materiały opublikowane będą dostępne w Internecie przez okres 10 lat.

 12. Dane zebrane dla potrzeb dokumentowania usług doradczych dla Państwa organizacji, przetwarzane będą przez okres 10 lat.

 13. Dane, które Administrator zbiera dla celów pamiątkowych przetwarzane będą przez okres 25 lat.

 14. W związku z faktem wykorzystywania danych osobowych, osobom, których te dane dotyczą (Zamawiającemu/Uczestnikowi) przysługują następujące prawa:
  • Prawo wycofania zgody na kontakt marketingowy w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wiąże się dla Państwa z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami.
  • Prawo do wycofania zgody komunikacji w serwisie Facebook poprzez zmianę ustawień profilowych lub usunięcie konta Facebook.
  • Prawo dostępu do treści dotyczących Państwa danych, prawo do ich korygowania oraz do uzyskania ich kopii.
  • Prawo do wezwania nas do ograniczenia stosowania Państwa danych oraz ich usunięcia (prawo to nie dotyczy sytuacji, w której dane potrzebne są Ośrodkowi szkoleniowemu do wywiązania się z obowiązków prawnych, a więc nie będzie miało zastosowania do danych zawartych w dokumentacji rozliczeniowej, a usunięcie danych może nastąpić tylko w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia umowy współpracy lub przed jej zawarciem).
  • Prawo do tzw. przeniesienia danych, a więc wezwania Ośrodka szkoleniowego do przesłania kopii Państwa danych wskazanemu podmiotowi.
  • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego procesowania Państwa danych.
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. W celu skorzystania z dowolnego z powyższych praw, należy kontaktować się z Ośrodkiem szkoleniowym na adres rodo@valkir.net.

 16. Zamawiający oświadcza, że pozyskał dane Uczestników biorących udział w Usłudze w sposób zgodny z prawem, a osoby te wyraziły zgodę na przekazanie ich danych w celu rejestracji na Usługę. Ponadto Zamawiający dysponuje dowodami wyrażenia przez wskazane osoby stosownych zgód lub posiada inną podstawę do przetwarzania i przekazania tych danych.

§ 16
Warunki rozszerzające

Wszelkie warunki (umowy, wymagania, itp.) stawiane przez Zamawiającego powinny być uzgodnione podczas wykonywania wyceny. W przypadku nieprzedstawienia ich w odpowiednim terminie, Ośrodek szkoleniowy zastrzega sobie prawo do ich niespełnienia lub/i zmiany warunków oraz ceny Usługi.

§ 17
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Zamawiającym/Uczestnikiem niebędącym Konsumentem a Ośrodkiem szkoleniowym wynikające z Umowy i regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w razie braku takiego rozwiązania, przez sąd właściwy dla siedziby Ośrodka szkoleniowego.

 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Zamawiającym/Uczestnikiem będącym Konsumentem a Ośrodkiem szkoleniowym wynikające z Umowy i regulaminu mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do procedur obowiązujących w tym sądzie znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.

Poznaj nasz zespół

 • Daniel Skowroński

  Daniel Skowroński

  Management 3.0 Facilitator, Agile Coach, Scrum Master

  Doświadczony Agile-Lean Coach, Change Agent, Servant Leader z technicznymi korzeniami w IT i praktycznym zwinnym podejściem.

  Czytaj więcej
 • Alicja Kulawik

  Alicja Kulawik

  Konsultant Agile, Business Coach, Facylitator

  Doświadczona trenerka, prelegentka, facylitatorka i coach. Z powodzeniem wykorzystuje wiedzę psychologiczną w biznesie, ma duże zaplecze w branży retail.

  Czytaj więcej
 • Paweł Błasiak

  Paweł Błasiak

  Management 3.0 Facilitator, Agile Coach, Scrum Master

  Współpracuje zarówno z zespołami na poziomie operacyjnym jak i kadrą zarządzającą, promując postawy liderskie, doskonalenie, empiryzm, budowanie zaufania.

  Czytaj więcej
 • Paweł Kałkus

  Paweł Kałkus

  Professional Scrum Trainer, Konsultant Agile

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, inżynier dźwięku z wykształcenia, muzyk z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • Magdalena Kucharska

  Magdalena Kucharska

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony Agile Coach i Scrum Master z ponad 10-letnim doświadczeniem w różnych branżach takich jak: inżynieria, lotnictwo, bankowość, hazard, MLM.

  Czytaj więcej
 • Maciej Nadolski

  Maciej Nadolski

  Konsultant Agile, Professional Scrum Trainer

  Doświadczony trener, Scrum Master, Agile Coach i konsultant, praktykujący Leader who Serves.

  Czytaj więcej
 • Katarzyna Ziemba

  Katarzyna Ziemba

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, jakościowiec z wykształcenia, społecznik z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • dr Marzena Cygan-Bakoniak

  dr Marzena Cygan-Bakoniak

  Product Discovery Konsultant, Coach

  Doświadczony analityk biznesowy, trener, konsultant i lider.

  Czytaj więcej
 • Kate Hobler (Terlecka)

  Kate Hobler (Terlecka)

  Professional Scrum Trainer

  Mentorka o niezwykłej charyzmie. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów Scrum w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Michał Chmielewski

  Michał Chmielewski

  SAFe Trainer, Konsultant Agile-Lean

  Doświadczony konsultant z bogatym doświadczeniem w transformacjach cyfrowych, rozwoju produktu, zarządzaniu projektami i programami.

  Czytaj więcej
 • Bogdan Doroslovac

  Bogdan Doroslovac

  Tech Lead i Professional Scrum Trainer Scrum.org

  Konsultant transformacji Agile i Lean, zawsze nastawiony pozytywnie do wyzwań i rozwiązywania problemów natury hardware, software czy też orgware.

  Czytaj więcej
 • Piotr Żarek

  Piotr Żarek

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Wszechstronny i wnikliwy Tech Lead z bogatym doświadczeniem w komercyjnych projektach startupowych, korporacyjnych i typu corp-up.

  Czytaj więcej
 • Kamil Kiełbasa

  Kamil Kiełbasa

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Konsultant wspierający zespoły w tematach architektury, procesów wytwarzania oprogramowania i migracji systemów do chmury.

  Czytaj więcej
 • Lisette Sutherland

  Lisette Sutherland

  Expert Pracy Zdalnej, Autor Work Together Anywhere

  Autorka koncepcji Work Together Anywhere, założycielka Collaboration Superpowers

  Czytaj więcej
 • Jason Little

  Jason Little

  Change Management Expert, Autor Lean Change Management

  Autor koncepcji Lean Change Management, założyciel Lean Change Management Association

  Czytaj więcej

Poznaj nasze programy doradztwa

Opinie o naszych szkoleniach

 • Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą wdrażać nowe techniki zarządzania w swoich firmach.
  Przeprowadzone bardzo profesjonalne, angażujące kursantów, ćwiczenia były prowadzone z naciskiem na pracę w zespołach.
  Omawiane tematy i wyciągnięte wnioski z tego kursu zostały zastosowane z sukcesem w codziennej pracy.

  Robert Pruski
  Development Manager
  SAP Polska

 • I'd like to know more about people I work with, the course did a fantastic job on teaching me how in a simple and fun way to obtain this knowledge.

  Jakub Brzózka
  Information Technology Team Lead
  Home.pl

 • Clear communication about mgt 3.0, inviting participants into exercises, lead by example, raise a hand when discussion is going to far beyond the topic - that was great.

  Łukasz Kurzeja
  Chapter Lead
  ING Tech

 • For me introducing OKRs within the company, or even department at the start, as an example of different approach is worth of trying. Also some specific games, practices for sure will enrich my private portfolio of techniques used in my work on daily basis.

  Grzegorz Czaicki
  Scrum Master
  LPP

 • Well-organized, everything was prepared in advance, he knew what to do and how to keep the discussions valuable for most of us.

  Antonina Geras-Starecka
  Product Owner
  SGH

 • Inspirations, ideas, good level of understanding.

  Katarzyna Drzazga
  IT Delivery Manager
  Roche

 • I loved the motivation pieces and empowerment of the team practices - I will definitely use it in my work.
  I don't have any advice at the moment - in my opinion it was all that I needed.

  Izabela Kierzek
  IT Project Manager
  Miquido

 • Wspaniałe zarządzanie czasem, merytoryką dyskusji, ogromna wiedza i doświadczenie, złote rady w przerwach, idealne materiały, można powiedzieć, że przykład ideału, który stawiał, że samemu chciało się zachowywać jak godny uczestnik (mimo, że momentami bywało różnie ;)).

  Paulina Murawska
  Scrum Master
  Pirxon

 • Everything was great, so I would say - keep it up like this!.

  Piotr Górajek
  Scrum Master
  Home.pl

 • Great knowledge of agile management methods.

  Hubert Jackowski
  Business Operations Manager
  Tidio

 • He is a great facilitator with tremendous skills.

  Jakub Piecuch
  Scrum Master
  ABB

 • They make it easier, help to work out solutions, giving the team the right space, both time and place, as well as the oppressive atmosphere conducive to work on the areas of decision-making. This helps to develop decisions from the bottom up in such a way that the areas of decision-making remain among people and not the decision maker.

  Michał Kosiorek
  Head of HR
  Stermedia

 • Calm, making sure that we understand, answering a lot of questions, examples.

  Marek Charkiewicz
  DEVOPS Team Leader
  StepStone

 • All set of workshops was inspiring. Specifically, I would like to work with the team more closely, get to know them better. For example, run the moving motivators game. Also, a common definition of our goals or OKRs seem to have great potential.

  Aleksander Kłosowicz
  StepStone

 • Very good teaching skills, ability to keep group involved throughout 2 days.

  Michael Kacprzak
  Director of Application Development
  Home.pl

 • Znałem ćwiczenia, czytałem książki a mimo to gorąco polecam udział w szkoleniu. Masa inspiracji i ciekawych dyskusji.

  Piotr Wegert
  Perform Group
  Scrum Master

 • Podchodząc do tematu szkolenia dla produkt managera miałem wiele wątpliwości. Wszystkie punkty z mojej listy pomógł mi rozwiązać Pan Daniel. Nikt z konkurencji nie potrafił skutecznie zaproponować mi targetowanego szkolenia... dopiero kontakt z firmą Valkir Academy pozwolił poczuć mi się komfortowo. Wszystkim polecam szkolenie gdyż:

  • jest realizowane przez praktyka
  • jest poparte ciekawymi przykładami
  • pozwala przygotować się do roli product ownera
  • coach potrafi precyzyjnie kierować szkoleniem (elastycznie je dopasowywać) jeżeli wymaga tego sytuacja tzn. nie trzyma się twardych, założonych ram programowych
  • przygotowuje niespodzianki z zakresu omawianego tematu takie jak dodatkowe symulacje

  Wszystkim polecam szkolenia w tej firmie, nie tylko z uwagi na atrakcyjny program ale również z uwagi na bardzo konkurencyjna cenę i indywidualne podejście do klienta.

  Kamil Piwowarczyk

 • Szkolenie bardzo merytoryczne. Zawiera dużo przydatnej wiedzy, nie tylko teoretycznej ale i praktycznej. Świetne warsztaty.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie, informacje bardzo przydatne, przekazane w sposób jasny, prosty i bezpośredni.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Ogrom specjalistycznej wiedzy podany w bardzo przystępnej formie.

  Maciej Kryński - Konsultant - Opiekun startupu
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie bardzo merytoryczne, dobrze zaplanowane w czasie. Jasny i prosty przekaz. Zabawne ale bardzo obrazowe i wciągające przykłady :-)

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Weź udział w najbliższych szkoleniach otwartych

Data Lokalizacja Czas trwania Temat szkolenia Cena netto/osoba
2024-06-27 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 18h - 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Management 3.0 Foundation od 2990 PLN
2024-10-14 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 18h - 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Management 3.0 Agile Change & Co-Creation Leadership Early bird: 2750 PLN, standard 2990 PLN
2024-09-26 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 18h - 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Management 3.0 Agile Team & People Leadership Early bird: 2750 PLN, standard 2990 PLN
2024-09-18 Warszawa Szkolenie stacjonarne lub online - 8h - 1 dzień (wliczając przerwy). OKRs Essentials Early bird: 1350 PLN, standard 1500 PLN
2024-10-28 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 24h - 3 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 24h - 4 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Lean Change Management Early bird: 3450 PLN, standard 3900 PLN
2024-10-21 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Kanban Essentials od 2200 PLN
2024-09-02 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Scrum Essentials od 2200 PLN
2024-09-26 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Applying Professional Scrum Early bird: 2950 PLN, standard 3250 PLN
2024-09-09 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Agile Leadership Essentials (PAL-E) Early bird: 3350 PLN, standard 3500 PLN
2024-09-18 Online Szkolenie stacjonarne / online - 8h - 1 dzień (wliczając przerwy). Professional Scrum Facilitation Skills Early bird: 2500 PLN, standard 2700 PLN
2024-10-09 Online Szkolenie stacjonarne / online - 8h - 1 dzień (wliczając przerwy). Professional Agile Leadership - Evidence-Based Management (PAL-EBM) Early bird: 2500 PLN, standard 2700 PLN
2024-09-16 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Master Early bird: 3300 PLN, standard 3500 PLN
2024-09-30 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Master II Early bird: 3400 PLN, standard 3800 PLN
2024-06-27 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Product Owner od 3500 PLN
2024-11-20 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Business Model Generation od 2200 PLN
2024-12-11 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Playing Lean Startup od 2200 PLN