Ekspert prowadzący ten program doradczy:

Opis programu:

Czym jest program innowacji i intraprzedsiębiorczości?

Ten program ma na celu przedstawienie ramowych warunków wsparcia, jakie możemy Państwu udzielić w zakresie zarówno zapoznania się, umocnienia oraz poszerzenia praktycznego zastosowania metod zarządzania z obszaru Innowacji i Intraprzedsiębiorczości (ang. Innovation and Intrapreneurship). Metody te, uzupełnione o idee Agile, Lean oraz ciągłe doskonalenie kompetencji, pozwalają skutecznie prowadzić do realizacji Państwa celów biznesowych.

Pełny plan współpracy:
(Możliwe jest wybranie pojedynczych składowych)

Rekonesans aktualnej sytuacji, wyzwań i oczekiwań. Forma audytu, która poprzez serię spotkań i wywiadów z kluczowymi interesariuszami oraz przedstawicielami zespołów, pozwala zobrazować aktualne wyzwania organizacyjne oraz oczekiwania kadry kierowniczej porównując je względem aktualnego środowiska pracy. (opcjonalnie) Rezultatem zapoznania jest zwięzły raport stanu aktualnego, wraz z rekomendacjami pierwszych kroków niezbędnych do osiągnięcia stanu docelowego.

Szkolenia, które pozwalają zbudować wspólną bazę wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego stosowania czy to konkretnych metod i praktyk, jak również warsztaty specjalistyczne zarówno dla przedstawicieli biznesu, jak i pionów odpowiedzialnych za realizację projektów/działań operacyjnych.

Mentoring i Coaching, czyli wsparcie konsultanta w Państwa siedzibie, który zależnie od obranej formy współpracy - na co dzień, bądź doraźnie - pomaga stosować nową wiedzę, systematycznie ją uzupełniać oraz przede wszystkim utrwalać dobre praktyki i zapobiegać powracaniu do dawnych, mniej skutecznych przyzwyczajeń.

Ciągły Rozwój (zaawansowane szkolenia i warsztaty), pozwalający wprowadzić środowisko organizacji stale doskonalącej się, poszerzające swoją wiedzę i kompetencje.

Cele doradztwa:

Jakie wyzwania adresujemy?

 • Jak mogę wyjaśnić innym czym dokładnie jest Design Thinking, Lean Startup i model biznesowy?
 • Jak mogę zrozumieć potrzeby grup docelowych, definiować hipotezę problemu i kreować możliwe rozwiązania?
 • Jak mogę zwizualizować strumienie przychodów i kosztów, kanały dotarcia do grupy docelowej?
 • Jak mogę wykreować zapadającą w pamięć unikalną propozycję wartości?
 • Jak mogę szybko i niskim kosztem stworzyć prototyp rozwiązania?
 • Jak mogę zaangażować docelowych odbiorców w odkrywanie wyzwań i testowanie prototypów?
 • Jak mogę skrócić czas uzyskania wniosków z eksperymentów i prototypów?
 • Jak mogę zaprezentować model biznesowy, aby uzyskać aprobatę i finansowanie jego realizacji?
 • Jak mogę powołać interdyscyplinarny zespół, aby zapewnić różnorodność perspektyw?
 • Jak mogę koordynować, monitorować i mierzyć skuteczność wielu modeli biznesowych?


Czas trwania programu:

Typowy minimalny okres intensywnego wsparcia konsultanta to 3-6 miesięcy. Jest to czas jaki zwykle jest potrzebny zespołom na wykształcenie praktyk.

Typowe zaangażowanie konsultanta w tym okresie to średnio 2-3 dni w tygodniu – początkowo częściej i z czasem coraz rzadziej. W naszej praktyce staramy się stosować minimalny pakiet wsparcia w wysokości 20 osobodni, zwykle wykorzystywany w ciągu 2-3 miesięcy.

Grupa docelowa:

Doradztwo przeznaczone jest dla:

 • menedżerów innowacji, rozwoju produktów,
 • początkujących scrum masterów i product ownerów,
 • liderów/menedżerów działów i zespołów,
 • interesariuszy i osoby zaangażowane w proces wytwórczy,
 • przedstawicieli działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.
Chcących rozwijać organizację w duchu innowacji i przedsiębiorczości.

Wymagania wstępne doradztwa:

Sukces programu determinuje:

 • ustalenie sponsora dla programu,
 • zapewnienie budżetu dla szkoleń i doradztwa,
 • zaangażowanie liderów oraz menedżerów wyższego szczebla,
 • otwartość na podejście adaptacyjne w trakcie zmian.

Organizacja usługi:

Wsparcie doradcze będzie realizowane w siedzibie zamawiającego. Zakres prac zostanie uzgodniony indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb. Jako formułę rozliczeń dla doradztwa proponujemy rozliczenie za osobodzień (time & materials).