§ 1
Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży i realizacji voucherów na usługi szkoleniowe i doradcze wydawanych, a następnie realizowanych przez Valkir Academy Sp. z o.o.

§ 2
Definicje

Ośrodek szkoleniowy – Spółka szkoleniowo-doradcza Valkir Academy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem aleja Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000469954, NIP 5213651824, kapitał zakładowy w wysokości 10 000 zł, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Daniela Piotra Skowrońskiego.

Dane kontaktowe w tym adres email oraz telefon, dostępne są na stronie internetowej Ośrodka szkoleniowego w sekcji kontakt.

Zamawiający – Zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna/instytucja państwowa/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/inny przedsiębiorca, dokonująca zamówienia i zakupu vouchera.

Uczestnik – Odbiorca usługi, realizujący voucher, mający uczestniczyć w szkoleniu lub w programie usługi doradczej, zgłoszony samodzielnie jako osoba fizyczna, bądź przedstawiciel/osoba wydelegowana przez Zamawiającego.

Voucher – Dokument w postaci zaświadczenia o zakupie, wystawiony przez Ośrodek szkoleniowy, umożliwiający realizację usług szkoleniowych lub doradczych oferowanych na stronie https://valkir.pl/.

Konsument – Zamawiający będący osobą fizyczną zawierającą z Ośrodkiem szkoleniowym umowę o świadczenie Usług, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Siła wyższa – Zdarzenie, które jest zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec, a może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić świadczenie usług.

Usługa – Usługa szkoleniowa, usługa doradcza lub inna usługa realizowana przez Ośrodek szkoleniowy na rzecz Zamawiającego/Uczestnika.

Umowa – Umowa sprzedaży Vouchera na rzecz Zamawiającego/Uczestnika.

§ 3
Warunki ogólne

 1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

 2. Zamawiający może dokonać zakupu Vouchera poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Ośrodka szkoleniowego, bezpośrednio w siedzibie Ośrodka szkoleniowego lub poprzez formularz przesłany drogą elektroniczną lub korespondencyjnie.

 3. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do realizacji Usług oferowanych przez Ośrodek szkoleniowy.

 4. Dozwolony jest zakup Vouchera o dowolnej wartości, jednak nie niższej niż najniższa oferta udziału w szkoleniu lub usłudze doradczej (aktualna na dzień zakupu Vouchera), zgodnie z cennikiem na stronie https://valkir.pl/.

 5. Warunki płatności za Voucher: Płatność za Voucher następuje na podstawie faktury proforma wysłanej na adres mailowy podany w formularzu lub zamówieniu w terminie wskazanym na fakturze. Po opłaceniu faktury proforma, Zamawiający otrzymuje fakturę VAT oraz sam Voucher drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu lub zamówieniu.

 6. Vouchery można sumować.

 7. Voucher nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem postanowień paragrafu 6, jak również nie podlega wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.

 8. W przypadku, gdy cena za Usługę przewyższa wartość Vouchera, Zamawiający/Uczestnik chcący skorzystać z danej Usługi z wykorzystaniem Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty na co najmniej 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wybranej Usługi, na podstawie przesłanej przez Ośrodek szkoleniowy proformy. Brak otrzymania przez Ośrodek szkoleniowy dopłaty, uniemożliwia udział w wybranej Usłudze.

 9. Zamawiającemu/Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.

§ 4
Ważność Vouchera

 1. Voucher jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty aktywacji podanej na Voucherze.

 2. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.

§ 5
Realizacja Vouchera

 1. Realizacja Usług odbywa się zgodnie z Regulaminem świadczenia Usług dostępnym na stronie https://valkir.pl/regulamin/ z wykluczeniem:
  • paragrafu 4 – Warunki płatności za Usługę,
  • paragrafu 9 – Usługi dofinansowane.

 2. W przypadku voucherów na usługi szkoleniowe, Zamawiający Voucher lub bezpośrednio Uczestnik jest zobowiązany do rezerwacji miejsca na szkoleniu z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem, mailem na adres contact@valkir.net, powołując się w tytule wiadomości na “Realizację Vouchera”, w treści podając:
  • nazwę i termin szkolenia,
  • dane kontaktowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

  Gwarancją miejsca na szkoleniu jest mail zwrotny potwierdzający rezerwację miejsca, wysłany przez Ośrodek szkoleniowy.

 3. W przypadku voucherów na usługi doradcze, ich realizacja wymaga kontaktu z Ośrodkiem szkoleniowym z minimum miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem danych kontaktowych dostępnych na stronie: https://valkir.pl/dane-kontaktowe/. Termin realizacji Usługi zostanie uzgodniony między Zamawiającym a Ośrodkiem szkoleniowym z uwzględnieniem dostępności konsultantów.

 4. Ośrodek szkoleniowy ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
  • Zamawiający/Uczestnik zgłosił chęć realizacji Vouchera po upływie terminu jego ważności. W tym wypadku nie ma możliwości realizacji Usługi, a środki wpłacone nie zostaną zwrócone.
  • Zamawiający/Uczestnik zgłosił chęć realizacji Vouchera w regulaminowym czasie, ale Ośrodek szkoleniowy nie dysponuje wolnymi miejscami na szkoleniu w wybranym terminie lub dostępnymi Konsultantami, którzy mogą zrealizować usługę doradczą. W tym wypadku Ośrodek szkoleniowy zaproponuje realizację Usługi w innym terminie.

 5. Terminy szkoleń otwartych dostępne są na stronie https://valkir.pl/.

§ 6
Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287) ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3 niniejszego paragrafu.

 2. Konsument zawierający Umowę sprzedaży Vouchera na mniej niż 14 dni przed dniem szkolenia/realizacji Usługi wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ustępie 1. W takim wypadku prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, po wyraźnym żądaniu przez niego wykonania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju Umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od takiej Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia wynikającej z zapisów paragrafu 6 Regulaminu świadczenia usług dostępnym na stronie https://valkir.pl/regulamin/.

 4. Bieg 14-dniowego terminu określonego w ust. 1 powyżej rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

 5. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie do Ośrodka szkoleniowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną na adres email dostępny na stronie. Ośrodek szkoleniowy niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 7
Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z realizacją Usług z wykorzystaniem Voucherów będą rozpatrywane przez Ośrodek szkoleniowy zgodnie z procesem reklamacji określonym w Regulaminie świadczenia usług umieszczonym na stronie internetowej: https://valkir.pl/regulamin/.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Ośrodek szkoleniowy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu korzystania z voucherów pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiających/Uczestników.

 2. Wszelkie zmiany treści Regulaminu korzystania z voucherów będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie https://valkir.pl/.

 3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Zamawiającym/Uczestnikiem niebędącym Konsumentem a Ośrodkiem szkoleniowym wynikające z Umowy i regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a w razie braku takiego rozwiązania, przez sąd właściwy dla siedziby Ośrodka szkoleniowego.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Zamawiającym/Uczestnikiem będącym Konsumentem a Ośrodkiem szkoleniowym wynikające z Umowy i regulaminu mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do procedur obowiązujących w tym sądzie znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.04.2021 r.

Poznaj nasz zespół

 • Daniel Skowroński

  Daniel Skowroński

  Management 3.0 Facilitator, Agile Coach, Scrum Master

  Doświadczony Agile-Lean Coach, Change Agent, Servant Leader z technicznymi korzeniami w IT i praktycznym zwinnym podejściem.

  Czytaj więcej
 • Alicja Kulawik

  Alicja Kulawik

  Konsultant Agile, Business Coach, Facylitator

  Doświadczona trenerka, prelegentka, facylitatorka i coach. Z powodzeniem wykorzystuje wiedzę psychologiczną w biznesie, ma duże zaplecze w branży retail.

  Czytaj więcej
 • Paweł Błasiak

  Paweł Błasiak

  Management 3.0 Facilitator, Agile Coach, Scrum Master

  Współpracuje zarówno z zespołami na poziomie operacyjnym jak i kadrą zarządzającą, promując postawy liderskie, doskonalenie, empiryzm, budowanie zaufania.

  Czytaj więcej
 • Paweł Kałkus

  Paweł Kałkus

  Professional Scrum Trainer, Konsultant Agile

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, inżynier dźwięku z wykształcenia, muzyk z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • Magdalena Kucharska

  Magdalena Kucharska

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony Agile Coach i Scrum Master z ponad 10-letnim doświadczeniem w różnych branżach takich jak: inżynieria, lotnictwo, bankowość, hazard, MLM.

  Czytaj więcej
 • Maciej Nadolski

  Maciej Nadolski

  Konsultant Agile, Professional Scrum Trainer

  Doświadczony trener, Scrum Master, Agile Coach i konsultant, praktykujący Leader who Serves.

  Czytaj więcej
 • Katarzyna Ziemba

  Katarzyna Ziemba

  Professional Scrum Trainer, Facylitator

  Doświadczony trener, Scrum Master, konsultant, coach i facylitator, jakościowiec z wykształcenia, społecznik z zamiłowania.

  Czytaj więcej
 • dr Marzena Cygan-Bakoniak

  dr Marzena Cygan-Bakoniak

  Product Discovery Konsultant, Coach

  Doświadczony analityk biznesowy, trener, konsultant i lider.

  Czytaj więcej
 • Kate Hobler (Terlecka)

  Kate Hobler (Terlecka)

  Professional Scrum Trainer

  Mentorka o niezwykłej charyzmie. Jeden z najbardziej doświadczonych ekspertów Scrum w Polsce.

  Czytaj więcej
 • Michał Chmielewski

  Michał Chmielewski

  SAFe Trainer, Konsultant Agile-Lean

  Doświadczony konsultant z bogatym doświadczeniem w transformacjach cyfrowych, rozwoju produktu, zarządzaniu projektami i programami.

  Czytaj więcej
 • Bogdan Doroslovac

  Bogdan Doroslovac

  Tech Lead i Professional Scrum Trainer Scrum.org

  Konsultant transformacji Agile i Lean, zawsze nastawiony pozytywnie do wyzwań i rozwiązywania problemów natury hardware, software czy też orgware.

  Czytaj więcej
 • Piotr Żarek

  Piotr Żarek

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Wszechstronny i wnikliwy Tech Lead z bogatym doświadczeniem w komercyjnych projektach startupowych, korporacyjnych i typu corp-up.

  Czytaj więcej
 • Kamil Kiełbasa

  Kamil Kiełbasa

  Tech Lead w obszarze .NET oraz praktyk inżynierskich

  Konsultant wspierający zespoły w tematach architektury, procesów wytwarzania oprogramowania i migracji systemów do chmury.

  Czytaj więcej
 • Lisette Sutherland

  Lisette Sutherland

  Expert Pracy Zdalnej, Autor Work Together Anywhere

  Autorka koncepcji Work Together Anywhere, założycielka Collaboration Superpowers

  Czytaj więcej
 • Jason Little

  Jason Little

  Change Management Expert, Autor Lean Change Management

  Autor koncepcji Lean Change Management, założyciel Lean Change Management Association

  Czytaj więcej

Poznaj nasze programy doradztwa

Opinie o naszych szkoleniach

 • Szkolenie dla wszystkich, którzy chcą wdrażać nowe techniki zarządzania w swoich firmach.
  Przeprowadzone bardzo profesjonalne, angażujące kursantów, ćwiczenia były prowadzone z naciskiem na pracę w zespołach.
  Omawiane tematy i wyciągnięte wnioski z tego kursu zostały zastosowane z sukcesem w codziennej pracy.

  Robert Pruski
  Development Manager
  SAP Polska

 • I'd like to know more about people I work with, the course did a fantastic job on teaching me how in a simple and fun way to obtain this knowledge.

  Jakub Brzózka
  Information Technology Team Lead
  Home.pl

 • Clear communication about mgt 3.0, inviting participants into exercises, lead by example, raise a hand when discussion is going to far beyond the topic - that was great.

  Łukasz Kurzeja
  Chapter Lead
  ING Tech

 • For me introducing OKRs within the company, or even department at the start, as an example of different approach is worth of trying. Also some specific games, practices for sure will enrich my private portfolio of techniques used in my work on daily basis.

  Grzegorz Czaicki
  Scrum Master
  LPP

 • Well-organized, everything was prepared in advance, he knew what to do and how to keep the discussions valuable for most of us.

  Antonina Geras-Starecka
  Product Owner
  SGH

 • Inspirations, ideas, good level of understanding.

  Katarzyna Drzazga
  IT Delivery Manager
  Roche

 • I loved the motivation pieces and empowerment of the team practices - I will definitely use it in my work.
  I don't have any advice at the moment - in my opinion it was all that I needed.

  Izabela Kierzek
  IT Project Manager
  Miquido

 • Wspaniałe zarządzanie czasem, merytoryką dyskusji, ogromna wiedza i doświadczenie, złote rady w przerwach, idealne materiały, można powiedzieć, że przykład ideału, który stawiał, że samemu chciało się zachowywać jak godny uczestnik (mimo, że momentami bywało różnie ;)).

  Paulina Murawska
  Scrum Master
  Pirxon

 • Everything was great, so I would say - keep it up like this!.

  Piotr Górajek
  Scrum Master
  Home.pl

 • Great knowledge of agile management methods.

  Hubert Jackowski
  Business Operations Manager
  Tidio

 • He is a great facilitator with tremendous skills.

  Jakub Piecuch
  Scrum Master
  ABB

 • They make it easier, help to work out solutions, giving the team the right space, both time and place, as well as the oppressive atmosphere conducive to work on the areas of decision-making. This helps to develop decisions from the bottom up in such a way that the areas of decision-making remain among people and not the decision maker.

  Michał Kosiorek
  Head of HR
  Stermedia

 • Calm, making sure that we understand, answering a lot of questions, examples.

  Marek Charkiewicz
  DEVOPS Team Leader
  StepStone

 • All set of workshops was inspiring. Specifically, I would like to work with the team more closely, get to know them better. For example, run the moving motivators game. Also, a common definition of our goals or OKRs seem to have great potential.

  Aleksander Kłosowicz
  StepStone

 • Very good teaching skills, ability to keep group involved throughout 2 days.

  Michael Kacprzak
  Director of Application Development
  Home.pl

 • Znałem ćwiczenia, czytałem książki a mimo to gorąco polecam udział w szkoleniu. Masa inspiracji i ciekawych dyskusji.

  Piotr Wegert
  Perform Group
  Scrum Master

 • Podchodząc do tematu szkolenia dla produkt managera miałem wiele wątpliwości. Wszystkie punkty z mojej listy pomógł mi rozwiązać Pan Daniel. Nikt z konkurencji nie potrafił skutecznie zaproponować mi targetowanego szkolenia... dopiero kontakt z firmą Valkir Academy pozwolił poczuć mi się komfortowo. Wszystkim polecam szkolenie gdyż:

  • jest realizowane przez praktyka
  • jest poparte ciekawymi przykładami
  • pozwala przygotować się do roli product ownera
  • coach potrafi precyzyjnie kierować szkoleniem (elastycznie je dopasowywać) jeżeli wymaga tego sytuacja tzn. nie trzyma się twardych, założonych ram programowych
  • przygotowuje niespodzianki z zakresu omawianego tematu takie jak dodatkowe symulacje

  Wszystkim polecam szkolenia w tej firmie, nie tylko z uwagi na atrakcyjny program ale również z uwagi na bardzo konkurencyjna cenę i indywidualne podejście do klienta.

  Kamil Piwowarczyk

 • Szkolenie bardzo merytoryczne. Zawiera dużo przydatnej wiedzy, nie tylko teoretycznej ale i praktycznej. Świetne warsztaty.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie przygotowane bardzo profesjonalnie, informacje bardzo przydatne, przekazane w sposób jasny, prosty i bezpośredni.

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Ogrom specjalistycznej wiedzy podany w bardzo przystępnej formie.

  Maciej Kryński - Konsultant - Opiekun startupu
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 • Szkolenie bardzo merytoryczne, dobrze zaplanowane w czasie. Jasny i prosty przekaz. Zabawne ale bardzo obrazowe i wciągające przykłady :-)

  Konsultant
  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Weź udział w najbliższych szkoleniach otwartych

Data Lokalizacja Czas trwania Temat szkolenia Cena netto/osoba
2024-05-27 Online Szkolenie stacjonarne - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 18h - 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Management 3.0 Foundation od 2990 PLN
2024-06-10 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 18h - 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Management 3.0 Agile Change & Co-Creation Leadership od 2990 PLN
2024-06-24 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 18h - 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Management 3.0 Agile Team & People Leadership od 2990 PLN
2024-06-12 Online Szkolenie stacjonarne lub online - 8h - 1 dzień (wliczając przerwy). OKRs Essentials od 1500 PLN
2024-10-28 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 24h - 3 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 24h - 4 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:30 sesja online,
 • 11:30 - 12:30 przerwa,
 • 12:30 - 15:00 sesja online.
Lean Change Management Early bird: 3450 PLN, standard 3900 PLN
2024-06-13 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Kanban Essentials od 2200 PLN
2024-09-02 Warszawa Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Scrum Essentials od 2200 PLN
2024-06-20 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Applying Professional Scrum od 3250 PLN
2024-06-06 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Agile Leadership Essentials (PAL-E) od 3500 PLN
2024-09-18 Online Szkolenie stacjonarne / online - 8h - 1 dzień (wliczając przerwy). Professional Scrum Facilitation Skills Early bird: 2500 PLN, standard 2700 PLN
2024-10-09 Online Szkolenie stacjonarne / online - 8h - 1 dzień (wliczając przerwy). Professional Agile Leadership - Evidence-Based Management (PAL-EBM) Early bird: 2500 PLN, standard 2700 PLN
2024-09-16 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Master Early bird: 3300 PLN, standard 3500 PLN
2024-09-30 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Master II Early bird: 3400 PLN, standard 3800 PLN
2024-06-27 Online Szkolenie stacjonarne/online - 16h - 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy). Professional Scrum Product Owner Early bird: 3300 PLN, standard 3500 PLN
2024-11-20 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Business Model Generation od 2200 PLN
2024-12-11 Online Szkolenie stacjonarne - 14h - 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online - 15h - 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:
 • 09:00 - 11:00 sesja online,
 • 11:00 - 12:00 przerwa,
 • 12:00 - 14:00 sesja online.
Playing Lean Startup od 2200 PLN